Преглед на файлове

Generation of the calculate.ini files was fixed #71

master
Иванов Денис преди 3 месеца
родител
ревизия
cdd626823a
променени са 3 файла, в които са добавени 9 реда и са изтрити 5 реда
 1. +2
  -1
    calculate/variables/ini_template
 2. +1
  -1
    calculate/variables/loader.py
 3. +6
  -3
    tests/variables/test_datavars.py

+ 2
- 1
calculate/variables/ini_template Целия файл

@@ -2,5 +2,6 @@
[{{ namespace_name | join('][') }}]
{% for variable, value in namespace.items() -%}
{{ variable }} {{ value | join(' ') }}
{% endfor %}
{% endfor -%}
{{ "" if loop.last else "\n" -}}
{% endfor -%}

+ 1
- 1
calculate/variables/loader.py Целия файл

@@ -729,7 +729,7 @@ class CalculateIniSaver:
'''Метод для получения текста ini файла, полученного в результате
наложения изменений из тегов save в шаблонах.'''
ini_text = self.ini_template.render(ini_dictionary=ini_dictionary)
return ini_text.strip()
return ini_text


class Datavars:


+ 6
- 3
tests/variables/test_datavars.py Целия файл

@@ -1498,14 +1498,16 @@ var_2 = val1,val2,val3,val4
var_3 = value

[os][linux]
test_1 += 12'''
test_1 += 12
'''

system_ini_result = '''[custom][ns]
var_5 = /highway/to/hell
var_6 = 12

[os][linux]
test = new value'''
test = new value
'''

template_engine.process_template_from_string(input_template_1, FILE)
datavars.save_variables()
@@ -1539,7 +1541,8 @@ key1 = weird1

[os][hashvar_2]
id_1 = 1575
id_2 = 1349'''
id_2 = 1349
'''

template_engine.process_template_from_string(input_template_1, FILE)
datavars.save_variables()


Зареждане…
Отказ
Запис