Browse Source

Copy localization from calculate utilities projects.

master
Mike Hiretsky 11 years ago
commit
e8fb560338
 1. 505
    bg/assemble_bg.po
 2. 407
    bg/client_bg.po
 3. 107
    bg/desktop_bg.po
 4. 831
    bg/install_bg.po
 5. 506
    ru/cl_assemble_ru.po
 6. 431
    ru/cl_builder_ru.po
 7. 408
    ru/cl_client_ru.po
 8. 107
    ru/cl_desktop_ru.po
 9. 848
    ru/cl_install_ru.po
 10. 740
    ru/cl_lib_ru.po
 11. 2
    setup.cfg
 12. 81
    setup.py

505
bg/assemble_bg.po

@ -0,0 +1,505 @@
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: calculate-assemble 2.2.3\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: support@calculate.ru\n"
"POT-Creation-Date: 2010-10-18 13:00+0400\n"
"PO-Revision-Date: 2010-12-17 16:02+0400\n"
"Last-Translator: Calculate Ltd. <support@calculate.ru>\n"
"Language-Team: Russian <support@calculate.ru>\n"
"Language: ru\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
msgid "%(list)s or %(last)s"
msgstr "%(list)s или %(last)s"
msgid "%prog [options]"
msgstr "%prog [параметри]"
msgid ""
"%prog [options] --dependence|--update|--update-without-sync|--make|--break"
msgstr ""
"%prog [параметри] --dependence|--update|--update-without-sync|--make|--break"
msgid "'%(dev)s' already mounted to '%(mp)s'"
msgstr "'%(dev)s' е вече монтиран в '%(mp)s'"
msgid "'%(dev)s' is used as '%(mp)s' in current system"
msgstr "'%(dev)s' се използва като '%(mp)s' в текущата система"
msgid "(stage or %s)"
msgstr "(stage или %s)"
msgid "(stage or shortname)"
msgstr "(stage или кратко име)"
msgid "Action which marked '*' will be run by needed"
msgstr "Действията отбелязани с '*', ще бъдат изпълнени при необходимост"
msgid "An error occurred during the command executing"
msgstr "Грешка при изпълнение на команда"
msgid "An interrupt occurred during the command executing"
msgstr "Провал при изпълнение команда"
msgid "Assembling already run"
msgstr "Програмата за сглобяване вече работи"
msgid "Assembling system"
msgstr "Сглобяване на системата"
msgid "Available %s"
msgstr "Достъпни %s"
msgid "Base stage not found. Try to change '--source'."
msgstr "Базовия образ не е открит. Опитайте се да го промените със '--source'."
msgid "Break of system assembling is successfully"
msgstr "Прекъсване на сглобяването на системата завърши успешно"
msgid "Breaking assembling of"
msgstr "Прекъсване на сглобяването на"
msgid "Breaking of system assembling failed"
msgstr "Прекъсване на сглобяването на системата завърши неуспешно"
msgid "Can not change system profile"
msgstr "Не може да се смени системния профил"
msgid "Can not create home directory for %s"
msgstr "Не може да се създаде домашна папка за %s"
msgid "Can not mount %(from)s to %(to)s"
msgstr "Не може да се монтира %(from)s в %(to)s"
msgid "Can not remove '%s'"
msgstr "Не може да се изтрие '%s'"
msgid "Can not remove files from baselayout"
msgstr "Не може да се изтрият файловете от baselayout"
msgid "Can not umount %s"
msgstr "Не може да се демонтира %s"
msgid "Can not write template variables"
msgstr "Не може да се запишат променливите на шаблоните"
msgid "Checking dependences"
msgstr "Проверка на зависимостите"
msgid "Checking dependences of %s assemble"
msgstr "Проверка на зависимостите на %s за сглобяване"
msgid "Cleaning %s"
msgstr "Изчистване на %s"
msgid "Cleaning binary repository"
msgstr "Изчистване на бинарните хранилища"
msgid "Compiling of %s assembling"
msgstr "Компилиране на %s"
msgid "Configurate by %s templates"
msgstr "Настройка шаблоните на %s"
msgid "Continue breaking assembling of the system"
msgstr "Продължи прекъснато сглобяване на системата"
msgid "Continue package compilation of the system"
msgstr "Продължи компилирането на системните пакети"
msgid "Continue with the assembling of the system"
msgstr "Продължи сглобяването на системата"
msgid "Creating %(name)s (%(id)d) group"
msgstr "Създаване на група %(name)s (%(id)d)"
msgid "Creating %(user)s (%(id)d) user"
msgstr "Създаване на потребител %(user)s (%(id)d)"
msgid "Creating %s (%d) group"
msgstr "Създаване на група %s (%d)"
msgid "Creating %s (%d) user"
msgstr "Създаване на потребител %s (%d)"
msgid "Creating mask/unmask list file"
msgstr "Създаване на списък mask/unmask"
msgid "Creating mask/unmask/use list file"
msgstr "Създаване на списък mask/unmask/use"
msgid "Device '%s' is not exists"
msgstr "Устройство '%s' не съществува"
msgid "Distributive with profile %(profile)s have wrong dependence"
msgstr "Дистрибуция с профил %(profile)s има грешни зависимости"
msgid "Distributive with profile %(profile)s is assembling in '%(dir)s' now"
msgstr "Дистрибуция с профил %(profile)s вече се компилира в '%(dir)s'"
msgid "Distributive with profile %(profile)s ready for compile"
msgstr "Дистрибуция с профил %(profile)s готова за компилиране"
msgid "Execute %s"
msgstr "Изпълнение %s"
msgid "Execute '%s'"
msgstr "Изпълнение '%s'"
msgid "Execute with parameter"
msgstr "Изпълнете с параметър"
msgid "Executing '%s'"
msgstr "Изпълнение '%s'"
msgid "Fetching %s"
msgstr "Получаване %s"
msgid "File system: %s"
msgstr "Файлова система: %s"
msgid "First execute %s"
msgstr "Първо изпълнение %s"
msgid "First execute '%s'"
msgstr "Първо изпълнение '%s'"
msgid "For performance of operation it is necessary to configure system"
msgstr "За изпълнение на операцията е нужно да конфигурирате системата"
msgid "Formating partition"
msgstr "Форматиране на раздел"
msgid "Impossible create directory in '%s'"
msgstr "Невъзможно да се създаде папка в '%s'"
msgid "Impossible to assemble %(what)s system from %(from)s"
msgstr "Невъзможно е да се сглоби %(what)s система от %(from)s"
msgid "Impossible to update the not fully assembled distro"
msgstr "Невъзможно е да се обнови неуспешно сглобена дистрибуция"
msgid "Installing %s"
msgstr "Инсталиране %s"
msgid "Installing man-db"
msgstr "Инсталиране на man-db"
msgid "Interrupting the assembling"
msgstr "Сборка прервана"
msgid "Interrupting the breaking"
msgstr "Грешка при прекратяване"
msgid "Interrupting the compilation"
msgstr "Компилирането е прекъснато"
msgid "Interrupting the system assembling"
msgstr "Сглобяването на системата е прекъснато"
msgid "Linking calculate-install to package configuration"
msgstr "Свързване на calculate-install към конфигурацията на пакетите"
msgid "Loading calculate overlay"
msgstr "Зареждане на calculate overlay"
msgid "Machine hardware name"
msgstr "Име на машината"
msgid "Make system has not supported yet."
msgstr "Сборка системы еще не реализована"
msgid "Making %s"
msgstr "Сборка %s"
msgid "Mounting %s"
msgstr "Монтиране на %s"
msgid "No distro to assembling"
msgstr "Няма дистрибуция за сглобяване"
msgid "Partition for assembling: %s"
msgstr "Дял за сглобяване на: %s"
msgid "Perform pre-assemble checkups"
msgstr "Изпълнение на проверка преди сглобяване"
msgid "Perform pre-compile checkups"
msgstr "Изпълнение на проверка преди компилиране"
msgid "Portage rsync mirror: %s"
msgstr "Rsync огледало за portage: %s"
msgid "Portage snapshot for assembling: %s"
msgstr "Версия на snapshot за сглобяване на: %s"
msgid "Prepared for assembling system"
msgstr "Подготовка за сголбяване на системата"
msgid "Preparing for assembling failed"
msgstr "Подготовка за сглобяване неуспешна"
msgid "Preparing for assembling of"
msgstr "Подготовка за сглобяване на"
msgid "Reading news"
msgstr "Четене на новини"
msgid "Receiving kernel sources"
msgstr "Придобиване на kernel sources"
msgid "Releasing partition for assembling"
msgstr "Освобождаване на раздела за сглобяване"
msgid "Releasing source data"
msgstr "Освобождаване на базовия образ"
msgid "Resume '%(orig)s' by '%(exec)s'"
msgstr "Възстановяване на '%(orig)s' команда '%(exec)s'"
msgid "Second execute %s"
msgstr "Второ изпълнение %s"
msgid "Second execute '%s'"
msgstr "Второ изпълнение '%s'"
msgid "Select profile from"
msgstr "Изберете профил от"
msgid "Stage for assembling: %s"
msgstr "Базов образ за сглобяване: %s"
msgid "System assembled is successfully"
msgstr "Системата е успешно сглобена"
msgid "System assembling manually interrupt"
msgstr "Сглобяването на системата е прекъснато от потребителя"
msgid "System compiling failed"
msgstr "Неуспешно компилиране на системата"
msgid "System information"
msgstr "Системна информация"
msgid "System is assembled into directory: %s"
msgstr "Системата се сглобява в директория: %s"
msgid "System profile"
msgstr "Системен профил"
msgid "System version"
msgstr "Версия на системата"
msgid "System was have prepared for assembling successfully in %s"
msgstr "Системата е подготвена за сглобяване в %s"
msgid "System with '%s' profile was not have prepared for assembling"
msgstr "Системен профил '%s' не е подготвен за сглобяване"
msgid "The Calculate Linux system assemble"
msgstr "Сглобяване на Calculate Linux"
msgid "The Calculate Linux system assemble configure"
msgstr "Конфигуриране за сглобяване на Calculate Linux"
msgid "The user is not root"
msgstr "Потребителя не е root"
msgid "To furhter build use 'cl-make' command"
msgstr ""
"За да продължите изграждането на системата използвайте командата 'cl-make'"
msgid "Unmount assembling volume"
msgstr "Демонтиране на раздела за сглобяване"
msgid "Unmounting %s"
msgstr "Демонтиране на %s"
msgid "Unmounting error"
msgstr "Грешка при демонтиране"
msgid "Unpacking portage"
msgstr "Разархивиране на portage"
msgid "Unpacking stage image into target"
msgstr "Разархивиране на базовия образ"
msgid "Updating %s"
msgstr "Обновяване на %s"
msgid "Updating baselayout and installing openrc"
msgstr "Обновяване baselayout и инсталиране на openrc"
msgid "Updating man program"
msgstr "Обновяване на man"
msgid "Updating of %s assembling"
msgstr "Обновяване на сглобената система %s"
msgid "Updating portages"
msgstr "Обновяване на portage"
msgid "Use '%s' for this assemble"
msgstr "Използвайте '%s' за сглобяване"
msgid "WARNING"
msgstr "ВНИМАНИЕ"
msgid "Waiting for unlock %s"
msgstr "Изчакване за разблокиране на %s"
msgid "Will perform following actions"
msgstr "Ще бъдат изпълнени следните действия"
msgid "Wrong value in '%(var)s' variable: '%(val)s'"
msgstr "Неправилни параметри в променливата '%(var)s': '%(val)s'"
msgid "You can not use cl-assemble in Scratch mode."
msgstr "Не можете да използвате cl-assemble в Scratch режим."
msgid "assemble already finished"
msgstr "сглобяването е вече завършено"
msgid "assemble configuration was not completed"
msgstr "конфигуриране на сглобяването не е завършено"
msgid "base stage for assembling"
msgstr "базов образ за сглобяване"
msgid "break system assembling"
msgstr "прекъсване на сглобяването на системата"
msgid "building system volume"
msgstr "раздел за сглобяване на системата"
msgid "check of dependences"
msgstr "проверка на зависимостите"
msgid "choose from %s"
msgstr "изберете от %s"
msgid "distributive name (shortname/full name/subname)"
msgstr "име на дистрибуцията (кратко название/пълно название/подназвание)"
msgid "distro for assembling"
msgstr "дистрибуция за сглобяване"
msgid "do not unmount assembling system when an error occurs"
msgstr "не демонтирай раздела на системата за сглобяване при грешка"
msgid "done"
msgstr "изпълнено"
msgid "fetch video drivers into assembling system"
msgstr "зареждане на видео драйвери в системата за сглобяване"
msgid "for breaking assemblinig"
msgstr "за прекъсване на сглобяването"
msgid "for configuration"
msgstr "за конфигуриране"
msgid "for package compiling"
msgstr "за компилиране на пакети"
msgid "for system packages compiling"
msgstr "за компилиране на системни пакети"
msgid "i686 or x86_64"
msgstr "i686 или x86_64"
msgid "incompatible options"
msgstr "несъвместими опции"
msgid "invalid choice"
msgstr "невалиден избор"
msgid "invalid value '%s'"
msgstr "неправилни параметри на '%s'"
msgid "make system"
msgstr "изграждане на системата"
msgid ""
"need specify action: make (-m), break (--break), update (-u|-U) or check "
"dependence (-D)"
msgstr ""
"необходимо указать действие: сборка (-m), прерывание сборки (--break), "
"обновяване (-u|-U) или проверка на зависимостите (-D)"
msgid "need specify disk by '-d' option"
msgstr "необходимо е да изберете раздел с '-d' опция"
msgid "no questions during the creating process"
msgstr "не задавай въпроси по време на инсталационния процес"
msgid "none"
msgstr "не"
msgid "not create binary packages for all merged packages"
msgstr "не създавай бинарни пакети за всички инсталирани пакети"
msgid "of distributive with profile '%(profile)s'"
msgstr "дистрибуция с профил '%(profile)s'"
msgid "option %s"
msgstr "опция %s"
msgid "prepare system for building"
msgstr "подготвяне на системата за изграждане"
msgid "profile symlink targets"
msgstr "профили"
msgid "select arch for operation system"
msgstr "избор на архитектура за операционната система"
msgid "select operation system"
msgstr "избор на операционна система"
msgid "set preferred rsync mirror for portage"
msgstr "добави потребителски rsync огледален сървър за portage"
msgid "skip the first package in the resume assemblihg"
msgstr "пропусни първия пакет при възобновяване на сглобяването"
msgid ""
"specified value of '--profile' is ambiguous. Please specify profile more "
"exactly."
msgstr ""
"указаното значение '--profile' е двусмислено. Моля изберете профил по точно."
msgid "specify '-p list' for print all available %s"
msgstr "укажете '-p list' за да видите списъка, с налични %s"
msgid "specify 'list' in '--profile' value for print all available %s"
msgstr "укажете 'list' към опция '--profile' за да видите списъка с налични %s"
msgid "system profile (list for display all)"
msgstr "системни профили (list за да видите всички)"
msgid "unrecognized option"
msgstr "непознат параметър"
msgid "update system"
msgstr "обнови системата"
msgid "update system without performing eix-sync"
msgstr "обнови системата без изпълнение на eix-sync"
msgid "variable %s not found"
msgstr "променливата %s не е намерена"
msgid "version of assembling system"
msgstr "версия на сглобяемата система"
msgid "will be recompiled system packages"
msgstr "ще бъдат прекомпилирани системните пакети"
msgid "wrong specified rsync mirror '%s'"
msgstr "неправилно указано rsync огледало '%s'"
msgid "wrong value for '--profile'"
msgstr "неправилни параметри за '--profile'"

407
bg/client_bg.po

@ -0,0 +1,407 @@
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: PACKAGE VERSION\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2010-10-07 16:00+0400\n"
"PO-Revision-Date: YEAR-MO-DA HO:MI+ZONE\n"
"Last-Translator: FULL NAME <EMAIL@ADDRESS>\n"
"Language-Team: LANGUAGE <LL@li.org>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
msgid "%prog"
msgstr "%prog"
msgid "%prog [options]"
msgstr "%prog [параметри]"
msgid "%prog [options] domain"
msgstr "%prog [параметри] домейн"
msgid "%prog [options] user"
msgstr "%prog [параметри] потребител"
msgid "%prog server.calculate.ru"
msgstr "%prog server.calculate.ru"
msgid "%prog user_name"
msgstr "%prog user_name"
msgid "Adds settings for connecting to domain server.calculate.ru"
msgstr "Настройка за свързване към домейна server.calculate.ru"
msgid "Apply undomain templates"
msgstr "Зареди шаблоните за изход от домейна"
msgid "Apply uninstall templates"
msgstr "Деинсталирай шаблоните"
msgid ""
"Before joining the domain, you need to remove it from the previous domain"
msgstr ""
"Преди да се присъдините към домейна, трябва да го премахнете от предходния "
"домейн"
msgid "Can not add at default runlevel"
msgstr "не може да се добави ниво на работа по подразбиране"
msgid "Can not apply domain templates"
msgstr "Не може да заредят шаблоните за домейн"
msgid "Can not apply install or domain templates"
msgstr "Не може да се инсталират или заредят шаблони за домейна"
msgid "Can not apply install templates"
msgstr "Не може да се заредят шаблоните за инсталиране"
msgid "Can not apply undomain templates"
msgstr "Не може да се заредят не-домейн шаблони"
msgid "Can not apply uninstall templates"
msgstr "Не може да се заредят шаблоните за деинсталиране"
msgid "Can not clear kernel key from user %s"
msgstr "Не може да се изчисти ключа на ядрото за потребител %s"
msgid "Can not conected to LDAP server"
msgstr "Не може да се свърже към LDAP сервера"
msgid "Can not copy '%(from)s' -> '%(to)s'"
msgstr "Не може да се копира '%(from)s' -> '%(to)s'"
msgid "Can not create directory %s"
msgstr "Не може да се създаде директория %s"
msgid "Can not create file %s"
msgstr "Не може да се създаде файл %s"
msgid "Can not create file '%s'"
msgstr "Не може да се създаде файл '%s'"
msgid "Can not delete from default runlevel"
msgstr "не може да се премахне ниво на работа по подразбиране"
msgid "Can not exec"
msgstr "Не може да се изпълни"
msgid "Can not execute \"%s\""
msgstr "Не може да се изпълни \"%s\""
msgid "Can not execute %s"
msgstr "Не може да се изпълни %s"
msgid "Can not execute rsync"
msgstr "Не може да се изпълни rsync"
msgid "Can not found user %s"
msgstr "Не е намерен потребител %s"
msgid "Can not found user %s in LDAP"
msgstr "Не е намерен потребител %s в LDAP"
msgid "Can not mount Samba resource [%s]"
msgstr "Не може да се монтира Samba ресурс [%s]"
msgid "Can not move %s"
msgstr "Не може да се премести %s"
msgid "Can not open %s"
msgstr "Не може да се отвори %s"
msgid "Can not open /etc/passwd"
msgstr "Не може да се отвори /etc/passwd"
msgid "Can not read to file"
msgstr "Не може да се прочете файл"
msgid "Can not remove %s"
msgstr "Не може да се изтрие %s"
msgid "Can not remove '%(app)s' from %(path)s"
msgstr "Не може да се изтрият '%(app)s' от %(path)s"
msgid "Can not remove dir %s"
msgstr "Не може да се изтрие директория %s"
msgid "Can not save '%s'"
msgstr "Не може да се запази '%s'"
msgid "Can not unmount path %s"
msgstr "Не може да се демонтира път %s"
msgid "Can not unmount user %s resource"
msgstr "Не може да се демонтира потребител %s от ресурса"
msgid "Can not unpack %s"
msgstr "Не може да се разархивира %s"
msgid "Can not write template variables"
msgstr "Не може да се запишат променливите на шаблона"
msgid "Can not write to file"
msgstr "Не може да се запише в файла"
msgid "Can not write variables in file %s"
msgstr "Не може да се запишат променливите в файла %s"
msgid "Change user password"
msgstr "Смяна на потребителска парола"
msgid "Changed password of user %s"
msgstr "Парола на потребител %s променена"
msgid "Changes settings for connecting to domain"
msgstr "Промяна на настройките за свързване към домейн"
msgid "Computer added to domain %s"
msgstr "Компютъра е добавен в домейна %s"
msgid "Computer removed from domain %s"
msgstr "Компютъра е премахнат от домейна %s"
msgid "Copying archive from server"
msgstr "Копиране на архива от сервера"
msgid "Current password is empty"
msgstr "Текущата парола е празна"
msgid "Directory %s is empty or not exists"
msgstr "Директорията %s е празна или не съществува"
msgid "Directory %s not exists"
msgstr "Директорията %s не съществува"
msgid "Directory %s not found"
msgstr "Директорията %s не е намерена"
msgid "Domain password for the desktop"
msgstr "Парола за свързване на работната станция към домейна"
msgid "Downloading the user profile from %s"
msgstr "Изтегляне на потребителски профил от %s"
msgid "ERROR"
msgstr "ГРЕШКА"
msgid "Enter current password"
msgstr "Въведете текущата парола"
msgid "Error creating directory"
msgstr "Грешка при създаване на директория"
msgid "Error in sync with the remote server %s"
msgstr "Грешка при синхронизиране на главния сървър %s"
msgid "Error restarting"
msgstr "Грешка при рестартиране"
msgid "Get a user profile from the domain"
msgstr "Вземане на потребителски профил от домейна"
msgid "Manually interrupt"
msgstr "Ръчно прекъсване"
msgid "Method syncUser: option sync=%s incorrect"
msgstr "Метод syncUser: параметъра sync=%s е неправилен"
msgid "Mount Samba resource [%s]"
msgstr "Монтиране на Samba ресурс [%s]"
msgid "Mount resources and synchronize user profile"
msgstr "Монтиране на ресурси и синхронизиране на потребителския профил"
msgid "Mounted user resource of the domain"
msgstr "Потребителския ресурс е успешно монтиран в домейна"
msgid "Mounting resources and synchronize the user profile"
msgstr "Монтиране на ресурси и синхронизиране на потребителския профил"
msgid "Moved %(src)s to %(dest)s"
msgstr "%(src)s преместен в %(dest)s"
msgid "New password"
msgstr "Нова Парола"
msgid "Not found Samba server in %s"
msgstr "Не е намерен Samba сървер в %s"
msgid "Not found argument domain name"
msgstr "Липсващ аргумент в името на домейна"
msgid "Not found domain %s"
msgstr "Не е намерен домейн %s"
msgid "Not found server info"
msgstr "Няма информация за сървъра"
msgid "Not found the mount point of server resources"
msgstr "Точката за монтиране на сървърни ресурси не е намерена"
msgid "Not found user password"
msgstr "Потребителската парола не е намерена"
msgid "Not found variable"
msgstr "Променливата не е намерена"
msgid "Packing the archive at the server"
msgstr "Архивиране в сървъра"
msgid "Password"
msgstr "Парола"
msgid "Password incorrect"
msgstr "Неправилна парола"
msgid "Password will be changed when you logout from the X session"
msgstr "Паролата ще бъде сменена след изход от X сесията"
msgid "Path %s exists"
msgstr "Пътя %s съществува"
msgid "Path %s not exists"
msgstr "Пътя %s не съществува"
msgid "Permission denied: '%s'"
msgstr "Отказан достъп: '%s'"
msgid "Receiving file list from %s"
msgstr "Получаване на списък с файлове от %s"
msgid "Retype new password"
msgstr "Потвърдете новата парола"
msgid "RsyncProgressBar: Wrong pipe"
msgstr "RsyncProgressBar: собой соединения"
msgid "Run 'cl-client -r'"
msgstr "Изпълнете 'cl-client -r'"
msgid "Samba resource [%s] is mount"
msgstr "Samba ресурс [%s] е монтиран"
msgid "Saved a user profile in the domain"
msgstr "Потребителския профил е запазен в домейна"
msgid "Second X session for user %s can not be opened."
msgstr "Втора X сесия за потребителя %s не може да бъде отворена."
msgid "Set templates of local mode"
msgstr "Настройване на шаблоните в локален режим"
msgid "Set templates of network mode"
msgstr "Настройване на шаблоните в мрежов режим"
msgid "The computer is already in the domain %s"
msgstr "Компютъра е вече в домейна %s"
msgid "The computer is not in domain"
msgstr "Компютъра не е в домейна"
msgid "The program can be executed from a non-root user only"
msgstr "Програмата може да бъде изпълнена само от обикновени потребители"
msgid "The user is not root"
msgstr "Потребителя - не е root"
msgid "The user is root"
msgstr "Потребителя - е root"
msgid "This computer is not in domain"
msgstr "Този компютър не е в домейна"
msgid "To be used domain profile"
msgstr "Ще бъде използван домейн профил"
msgid "To be used local profile"
msgstr "Ще бъде използван локалнен профил"
msgid "Umounted user resource in domain"
msgstr "Потребителския ресурс е демонтиран от домейна"
msgid "Unpacking the archive from server"
msgstr "Разархивиране на пакет от сървъра"
msgid "Update env files"
msgstr "Env файловете са обновени"
msgid "Use passwd"
msgstr "Използвайте passwd"
msgid "User %s is in X session"
msgstr "Потребителя %s е вече в X сесия"
msgid "Variable 'cl_sync_skip_path' is empty"
msgstr "Променливата 'cl_sync_skip_path' е празна"
msgid "We use user information from /etc/passwd"
msgstr "Използва се потребителска информация от /etc/passwd"
msgid "change password of user for Samba and Unix services"
msgstr "смяна на паролата на потребителя за Samba и Unix сървъра"
msgid "incompatible options"
msgstr "несъвместими параметри"
msgid "incorrect argument"
msgstr "неправилен аргумент"
msgid "incorrect option"
msgstr "неправилен параметър"
msgid "install package"
msgstr "инсталиране на пакет"
msgid "invalid argument"
msgstr "неправилен аргумент"
msgid "mount [remote] resource for domain"
msgstr "монтиране на [remote] ресурс за домейна"
msgid "mount user resource and synchronize the user profile"
msgstr ""
"монтиране на потребителски ресурс и синхронизиране на потребителския профил"
msgid "no such argument"
msgstr "няма такъв аргумент"
msgid ""
"not synchronize the user preferences, is used in conjunction with the "
"'login' or 'logout'"
msgstr ""
"не синхронизирай потербителските настройки, които се използват в връзка с "
"'login' или 'logout'"
msgid "passwords do not match"
msgstr "паролите не съвпадат"
msgid "remove the settings for connecting to a domain"
msgstr "премахване на настройките за свързване към домейна"
msgid "required option"
msgstr "изисква се опция"
msgid "services DN or unix DN or bind DN or bind password"
msgstr "services DN или unix DN или bind DN или bind password"
msgid "show progress bar for xdm startup"
msgstr "показване на прогрес индикатор при стартиране на xdm"
msgid "synchronize the user profile and umount user resource"
msgstr ""
"синхронизиране на потребителския профил и демонтиране на потребителски ресур"
msgid "to %s"
msgstr "в %s"
msgid "uninstall package"
msgstr "деинсталиране на пакет"
msgid "unnecessary argument"
msgstr "ненужен аргумент аргумент"
msgid "use with option '-v'"
msgstr "използвайте с опция '-v'"
msgid "variable %s not found"
msgstr "променливата %s не е намерена"

107
bg/desktop_bg.po

@ -0,0 +1,107 @@
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: PACKAGE VERSION\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2010-10-07 15:27+0400\n"
"PO-Revision-Date: YEAR-MO-DA HO:MI+ZONE\n"
"Last-Translator: FULL NAME <EMAIL@ADDRESS>\n"
"Language-Team: LANGUAGE <LL@li.org>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
msgid "%prog [options] user"
msgstr "%prog [параметри] на потрбителя"
msgid "%prog user_name"
msgstr "%prog user_name"
msgid "Apply install templates"
msgstr "Инсталиране на шаблони"
msgid "Apply uninstall templates"
msgstr "Деинсталиране на шаблони"
msgid "Can not apply install templates"
msgstr "Неуспешно инсталиране на шаблони"
msgid "Can not apply uninstall templates"
msgstr "Неуспешно деинсталиране на шаблони"
msgid "Can not apply user profile"
msgstr "Неуспешно активиране на шаблоните за потребителски профил"
msgid "Can not found user %s"
msgstr "Не съществува потребител %s"
msgid "Can not remove '%(app)s' to %(path)s"
msgstr "Неуспешно изтриване на '%s(app)s' от %(path)s"
msgid "Can not save '%s'"
msgstr "Неуспешно запазване '%s'"
msgid "Can not unmount path %s"
msgstr "Неуспешно демонтиране на директория %s"
msgid "Can not write template variables"
msgstr "Неуспешно записване на променливите на шаблоните"
msgid "Create home directory for the new user account"
msgstr "Създавам домашна папка за новия потребителски профил"
msgid "Create home directory for the user_name"
msgstr "Създавам домашна папка за потребител user_name"
msgid "Created home dir %s"
msgstr "Домашна папка %s е създадена"
msgid "Path %s exists"
msgstr "Пътя %s съществува"
msgid "Setting up user profile"
msgstr "Зареждане на потребителски профил"
msgid "The user is not root"
msgstr "Потребителя не е root"
msgid "User %s not exists"
msgstr "Потребител %s не съществува"
msgid "User account is configured"
msgstr "Потребителския акаунт е конфигуриран"
msgid "incompatible options"
msgstr "несъвместими параметри"
msgid "incorrect argument"
msgstr "неправилен аргумент"
msgid "incorrect option"
msgstr "неправилен параметър"
msgid "install package"
msgstr "инсталиране на пакет"
msgid "invalid argument"
msgstr "неправилен аргумент"
msgid "invalid username"
msgstr "невалидно потребителско име"
msgid "no such argument"
msgstr "няма такъв аргумент"
msgid "show progress bar for xdm startup"
msgstr "показване на индикатор при стартиране на xdm"
msgid "to %s"
msgstr "в %s"
msgid "uninstall package"
msgstr "деинсталиране на пакет"
msgid "use with option '-v'"
msgstr "използвайте с параметър '-v'"
msgid "variable %s not found"
msgstr "променливата %s не е открита"

831
bg/install_bg.po

@ -0,0 +1,831 @@
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: calculate-install 2.2.4_rc1\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: support@calculate.ru\n"
"POT-Creation-Date: 2010-10-18 13:00+0400\n"
"PO-Revision-Date: 2010-12-21 09:53+0400\n"
"Last-Translator: Calculate Ltd. <support@calculate.ru>\n"
"Language-Team: Russian <support@calculate.ru>\n"
"Language: ru\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
msgid "%prog --locate all"
msgstr "%prog --locate all"
msgid "%prog [options] path_clt_file"
msgstr "%prog [options] път_към_clt_файла"
msgid "%s is a system user"
msgstr "%s е системен потребител"
msgid "'%s' in current system"
msgstr "'%s' в текущата система"
msgid "'%s' is not file"
msgstr "'%s' не е файл"
msgid "(choose from %s)"
msgstr "(избор от %s)"
msgid "Adding guest user"
msgstr "Добавяне на потребител guest"
msgid "Apply all of the templates for all packages"
msgstr "Прилагане на шаблоните за всички пакети"
msgid "Bind mounts"
msgstr "Точка за монтиране на bind"
msgid "Builder mode is not support multipartition"
msgstr "Режим builder не поддържа multipartition"
msgid "Can not copy '%(src)s' to '%(dst)s'"
msgstr "Не може да се копира от '%(src)s' в '%(dst)s'"
msgid "Can not create directory in '%s'"
msgstr "Не може да се създаде директория в '%s'"
msgid "Can not create iso image"
msgstr "Не може да се създаде iso образ"
msgid "Can not determine parent device for %s"
msgstr "Не може да се определи главно устройство за %s"
msgid "Can not determine partition number for %s"
msgstr "Не може да се определи номер на раздел за %s"
msgid "Can not find '%s'"
msgstr "Не може да се намери '%s'"
msgid "Can not installed %s"
msgstr "Не може да се инсталира %s"
msgid "Can not migrate users to new system"
msgstr "Не може да се пренесат потребителите в новата система"
msgid "Can not read files"
msgstr "Не могат да се прочетат файловете"
msgid "Can not remove"
msgstr "Не може да се изтрие"
msgid "Can not remove '%(app)s' to %(path)s"
msgstr "Не може да се изтрива от '%(app)s' в %(path)s"
msgid "Can not save '%(app)s' to %(path)s"
msgstr "Не може да се запази от '%(app)s' в %(path)s"
msgid "Can not use extended partition %s"
msgstr "Не може да се използва логически раздел %s"
msgid "Can not write template variables"
msgstr "Не може да се запишат променливите на шаблона"
msgid "Can not write to files"
msgstr "Не може да се запише в файловете"
msgid "Cann't 'mkswap %s', swap partition is used in the current system"
msgstr ""
"Не може да се изпълни 'mkswap %s', суап раздела вече се използва в текущата "
"система"
msgid "Cann't convert"
msgstr "Не може да се конвертира"
msgid "Cann't copy"
msgstr "Не може да се копира"
msgid "Cann't copy files from"
msgstr "Не може да се копират файловете от"
msgid "Cann't create archive"
msgstr "Не може да се създаде архив"
msgid "Cann't create directory"
msgstr "Не може да се създаде директория"
msgid "Cann't create iso image"
msgstr "Не може да се създаде iso образ"
msgid "Cann't create squash"
msgstr "Не може да се създаде squash"
msgid "Cann't create squashfs"
msgstr "Не може да се създаде squashfs"
msgid "Cann't create user home directory"
msgstr "Не може да се създаде домашна директория за потребителя"
msgid "Cann't determine mbr disk"
msgstr "Не е открит mbr"
msgid "Cann't execute '%s'"
msgstr "Не може да се изпълни '%s'"
msgid "Cann't format partition"
msgstr "Не може да се форматира раздел"
msgid "Cann't format partition %s, because it is mounted"
msgstr "Не може да се форматира раздел %s, раздела се използва от/"
msgid "Cann't format partition %s, because it is used as swap"
msgstr "Не може да се форматира раздел %s, раздела се използва като суап"
msgid "Cann't found disk '%s'"
msgstr "Не е открит диск '%s'"
msgid ""
"Cann't get device information\n"
"%s"
msgstr ""
"Не може да се получи информация\n"
"%s"
msgid "Cann't get parent device"
msgstr "Не може да се намери устройство"
msgid "Cann't install bootloader"
msgstr "Не може да се инсталира bootloader"
msgid ""
"Cann't install syslinux\n"
"%s"
msgstr ""
"Не може да се инсталира syslinux\n"
"%s"
msgid "Cann't mount"
msgstr "Не може да се монтира"
msgid "Cann't mount to directory: %s\n"
msgstr "Не може да се монтира в директория: %s\n"
msgid "Cann't set active partition"
msgstr "Не може да се установи активен раздел"
msgid "Cann't umount"
msgstr "Не може да се демонтира"
msgid ""
"Cann't write master boot record\n"
"%s"
msgstr ""
"Не може да се запише master boot recorf\n"
"%s"
msgid "Check the video driver"
msgstr "Определяне на видеодрайвера"
msgid "Command not found '%s'"
msgstr "Командата '%s' не е открита"
msgid "Computer name"
msgstr "Имя на компютъра"
msgid "Configuration manually interrupt"
msgstr "Програмата е прекъсната ръчно"
msgid "Configure OpenGL"
msgstr "Настройка на OpenGL"
msgid "Configure of flash installation"
msgstr "Конфигуриране на flash инсталация"
msgid "Configure system"
msgstr "Настройка на системата"
msgid "Continue with the installation of the system"
msgstr "Продължи с инсталирането на системата"
msgid "Coping clt templates to new system"
msgstr "Копиране на clt шаблоните в новата система"
msgid "Coping configuration files to new system"
msgstr "Копиране на конфигурационните файлове в новата система"
msgid "Creating new initrd file"
msgstr "Създаване на нов initrd файл"
msgid "DIR with value 'none' will cancels the mount point transfer"
msgstr "DIR с параметър 'none' отменя трансфера към точка на монтиране"
msgid "Device"
msgstr "Устройство"
msgid "Device '%s' is used twice"
msgstr "Устройство '%s' е използвано 2 пъти"
msgid "Directory"
msgstr "Директория"
msgid "Directory already mounted"
msgstr "Директория е вече монтирана"
msgid "Domain name"
msgstr "Име на домейн"
msgid "Driver installation for %s"
msgstr "Инсталиране на драйвер за %s"
msgid "Duplicate options %s"
msgstr "Повтарящи се опции %s"
msgid "Enter password for user %s"
msgstr "Въведете парола за потребител %s"
msgid ""
"Error during unpacking\n"
"%s"
msgstr ""
"Грешка по време на разархивиране\n"
"%s"
msgid "Error in template variable 'cl_template_path=%s'"
msgstr "Грешка в променливите на шаблона 'cl_template_path=%s'"
msgid "Error template in a package %s"
msgstr "Грешка в шаблона на пакета %s"
msgid "File '%s' does not exist"
msgstr "Файл '%s' не съществува"
msgid "File '%s' not found"
msgstr "Файла '%s' не е намерен"
msgid "File system"
msgstr "Файлова система"
msgid "File system '%s' is not available"
msgstr "Файлова система '%s' недостъпна"
msgid "File system for '%(mp)s' should not be '%(format)s'"
msgstr "'%(format)s не може да бъде файлова система за '%(mp)s'"
msgid "File system for '%(mp)s' should not be '%(opt)s'"
msgstr "'%(opt)s' не може да бъде файлова система за '%(mp)s'"
msgid "Format"
msgstr "Форматиране"
msgid "Formating partitions"
msgstr "Форматиране на дяловете"
msgid "Found update"
msgstr "Намерена е актуализация"
msgid "Hardware"
msgstr "Оборудване"
msgid "Impossible create directory in '%s'"
msgstr "Невъзможно е да се създаде директория в '%s'"
msgid "Incompatible options"
msgstr "Несъвместима опция"
msgid "Incorrect device '%s'"
msgstr "Неправилно устройство '%s'"
msgid "Incorrect mount point %s"
msgstr "Неправилна точка на монтиране %s"
msgid "Incorrect mount point '%s'"
msgstr "Неправилна точка на монтиране '%s'"
msgid "Incorrect mount point (bind '%(bindSrc)s' to '%(bindDst)s')"
msgstr ""
"Неправилна точка на монтиране (bind монтиране в '%(bindSrc)s' '%(bindDst)s')"
msgid "Incorrect option %s"
msgstr "Неправилна опция %s"
msgid "Incorrect options %s"
msgstr "Неправилни опции %s"
msgid "Incorrect path %s"
msgstr "Неправилен път %s"
msgid "Installation"
msgstr "Инсталиране"
msgid "Installation is supported for system not less version %s"
msgstr "Инсталацията се поддържа за версии на системата не по стари от %s"
msgid "Installation manually interrupt"
msgstr "Инсталацията е прекъсната ръчно"
msgid "Installation to flash disk is not support builder mode"
msgstr "Инсталиране на флаш диск не поддържа режим builder"
msgid "Installation to flash disk is not support multipartition"
msgstr "Инсталация върху флаш диск не поддържа режим multipartition"
msgid "Installation to flash disk is not support swap disks"
msgstr "Инсталация върху флаш диск не поддържа суап раздел"
msgid "Installation to flash not support %s"
msgstr "Инсталация на флаш диск не поддържа %s"
msgid "Installed system"
msgstr "Инсталирана система"
msgid "Interrupting the configuration"
msgstr "Конфигуриране на системата е прекъснато"
msgid "Interrupting the installation"
msgstr "Инсталацията е прекъсната"
msgid "Iso %s doesn't contain live image"
msgstr "ISO %s не съдържа live образ"
msgid "Iso image can not be created without overriding prepareIso"
msgstr ""
"ISO образa не може да се създаде без презаписване на командата prepareIso"
msgid "Keyboard interrupt"
msgstr "Прекъснат от клавиатурата"
msgid "Keymap"
msgstr "Клавиатурна подредба"
msgid "Language"
msgstr "Език"
msgid "Link calculate-client to package configuration"
msgstr "calculate-client иzползва се за конфигуриране на пакети"
msgid "Link calculate-desktop to package configuration"
msgstr "calculate-desktop използва се за конфигуриране на пакети"
msgid "Link calculate-install to package configuration"
msgstr "calculate-install използва се за конфигуриране на пакети"
msgid "Localization"
msgstr "Локализация"
msgid "Location"
msgstr "Местоположение"
msgid "Machine hardware name"
msgstr "Име на компютъра"
msgid "Master boot record"
msgstr "Master boot record"
msgid "Migrate users"
msgstr "Прехвърляне на потребители"
msgid "Mount point"
msgstr "Точка на монтиране"
msgid "Mount point '%s' is used twice"
msgstr "Точка на монтиране '%s' се използва два пъти"
msgid "NTP"
msgstr "NTP"
msgid "Need specify root partition"
msgstr "Необходимо е да укажете коренов раздел"
msgid "Network devices"
msgstr "Мрежови устройства"
msgid "Network services"
msgstr "Мрежови сервизи"
msgid "No update available."
msgstr "Не са достъпни актуализации."
msgid "Not found user %s"
msgstr "Не е намерен потребител %s"
msgid "Not used attributes (%s)"
msgstr "Не може да се използват атрибути (%s)"
msgid "PROXY"
msgstr "Прокси"
msgid "Package %s has changed files"
msgstr "Пакет %s промени файлове"
msgid "Package installation"
msgstr "Инсталационен пакет"
msgid "Package installation failed"
msgstr "Инсталиране на пакет не успя"
msgid "Package installation manually interrupt"
msgstr "Инсталация на пакет е прекъсната ръчно"
msgid "Package uninstallation"
msgstr "Деинсталиране на пакет"
msgid "Package uninstallation failed"
msgstr "Деинсталиране на пакет не успя"
msgid "Package uninstallation manually interrupt"
msgstr "Деинсталация на пакет прекъсната ръчно"
msgid "Partition"
msgstr "Раздел"
msgid "Partition %s is not formatted"
msgstr "Раздел %s не е форматиран"
msgid "Perform pre-install checkups"
msgstr "Изпълнява се проверка преди инсталация"
msgid "Permission denied"
msgstr "Отказан Достъп"
msgid "Permission denied: '%s'"
msgstr "Отказан достъп: '%s'"
msgid "Post-install configuration"
msgstr "След инсталационна конфигурация"
msgid "Preparing system for reboot"
msgstr "Подготовка на системата за рестартиране"
msgid "Press %s to cancel"
msgstr "Натиснете %s за отказ"
msgid "Quantity processors"
msgstr "Количество процесори"
msgid "Releasing source distributive"
msgstr "Освобождаване на разделите"
msgid "Restore initramfs"
msgstr "Възстановяване на initramfs"
msgid "Screen resolution"
msgstr "Разделителна способност"
msgid "See 'man mount' for file system"
msgstr "Вижте 'man mount' за файлови системи"
msgid "Size"
msgstr "Размер"
msgid "Source directory"
msgstr "Директория източник"
msgid ""
"Source directory %(src)s already use for bind '%(bindSrc)s' to '%(bindDst)s'"
msgstr ""
"Директорията източник %(src)s вече се използва за bind '%(bindSrc)s' в "
"'%(bindDst)s'"
msgid "Specified '%s' format is not supported"
msgstr "Указания формат '%s' не се поддържа"
msgid "Specified disk '%s' mounted to"
msgstr "Указания диск '%s' е монтиран в"
msgid "System configuration failed"
msgstr "Настройването на системата не успя"
msgid "System information"
msgstr "Системна информация"
msgid "System installation failed"
msgstr "Инсталиране на системата не успя"
msgid "System successfully installed"
msgstr "Системата е инсталирана успешно"
msgid "Template %s not applied"
msgstr "Неуспешно използване на шаблон %s"
msgid "Template %s was executed"
msgstr "Шаблон %s изпълнен"
msgid "The Calculate Linux installation and configuration utility"
msgstr "Calculate Linux инструмент за инсталиране и настройка на системата"
msgid "The Calculate Linux utility to use templates"
msgstr "Calculate Linux инструмент за зареждане на шаблони"
msgid "The user is not root"
msgstr "Потребителя не е root"
msgid "Timezone"
msgstr "Часови пояс"
msgid "To apply changes you have to reboot"
msgstr "За да се активират промените компютъра ще се рестартира"
msgid "To install the program, run 'cl-install --install'"
msgstr "За да инсталирате програмата, изпълнете 'cl-install --install'"
msgid "Unable remove directory from"
msgstr "Неуспешно изтриване на директория от"
msgid "Unable to find the password for user %s"
msgstr "Неуспешно откриване на парола за потребител %s"
msgid "Unknown archive type by '%s'"
msgstr "Неизвестен тип на архива '%s'"
msgid "Unlink calculate-install from package configuration"
msgstr "Изключване на calculate-install от конфигурацията на пакетите"
msgid "Unmount target system volume"
msgstr "Демонтиране на целевата система"
msgid "Unmounting error"
msgstr "Грешка при демонтиране"
msgid "Unpacking system image into target"
msgstr "Разопаковане образа на системата"
msgid "Unsupported file system %s"
msgstr "Не се поддържа файлова система %s"
msgid "Update already has installed."
msgstr "Актуализацията е вече инсталирана."
msgid "Updating config"
msgstr "Обновяване на конфигурацията"
msgid "Use the following directories and their subdirectories %s"
msgstr "Използвайте следващите директории %s и техните поддиректории"
msgid "Videocard vendor"
msgstr "Производител на видеокарта"
msgid "Were not specified attributes (%s)"
msgstr "Не са указани следните атрибути (%s)"
msgid "Wrong distributive"
msgstr "Неподходяща дистрибуция"
msgid "Wrong file system options '%s'"
msgstr "Неправилна опция '%s' за файлова система"
msgid "Wrong scratch distributive in '%s'"
msgstr "Неподходяща scratch дистрибуция в '%s'"
msgid "Yes"
msgstr "Да"
msgid "add user to installed system"
msgstr "добавяне на потребител в инсталираната система"
msgid "and"
msgstr "и"
msgid "apply templates for specified package only"
msgstr "прилагане на шаблоните само за определен пакет"
msgid "bind mount point for instalation"
msgstr "bind точка на монтиране за инсталация"
msgid ""
"boot disk for the installed system (to be recorded MBR), off - disable MBR "
"writing"
msgstr ""
"зареждащия диск за инсталираната система (за записване в MBR), off - "
"изключен запис MBR"
msgid "command '%s' not found"
msgstr "командата '%s' не е намерена"
msgid "configure current system"
msgstr "настройка на текущата система"
msgid "default gateway"
msgstr "шлюз по подразбиране"
msgid "device type for installed system"
msgstr "тип устройства за инсталираната система"
msgid "disable spinner"
msgstr "изключване на индикатора"
msgid "disk specifing error: '%s'"
msgstr "Указания диск: '%s' не е верен"
msgid "do not use UUID"
msgstr "не използвай UUID"
msgid "domain name server"
msgstr "DNS сървър"
msgid "extension of the file '%s' not '.clt'"
msgstr "разширението на файла '%s' не е '.clt'"
msgid "incompatible options"
msgstr "несъвместими опции"
msgid "incorrect '%s'"
msgstr "неправилно '%s'"
msgid "incorrect arguments"
msgstr "неправилен аргумент"
msgid "incorrect option"
msgstr "неправилна опция"
msgid "install only newer images"
msgstr "инсталирай само нови изображения"
msgid "install package"
msgstr "инсталиране на пакет"
msgid "installation for assembling"
msgstr "инсталация за сглобяване"
msgid "invalid choice: %r"
msgstr "невалиден избор: %r"
msgid "ip address with net (example:%s)"
msgstr "ip адрес за мрежата (пример:%s)"
msgid "ip specifing error: '%s'"
msgstr "грешка при указване на ip: '%s'"
msgid "mount bind specifing error: '%s'"
msgstr "грешка в зададените параметри за bind: '%s'"
msgid "need specify disk by '-d' option"
msgstr "нужно е да зададете диск с опция '-d'"
msgid "network manager (%s)"
msgstr "мрежов мениджър (%s)"
msgid "no questions during the install process"
msgstr "не задавай въпроси по време на инсталационния процес"
msgid "none"
msgstr "не"
msgid "not changed"
msgstr "не се променя"
msgid "option %s:"
msgstr "опция %s:"
msgid "or"
msgstr "или"
msgid "print variables"
msgstr "показвай променливите"
msgid "process clt template (default)"
msgstr "използване на clt шаблон (по подразбиране)"
msgid "required option"
msgstr "необходима опция"
msgid "select location templates 'all','clt','local','remote'"
msgstr "избор на местонахождение на шаблоните 'all','clt','local','remote'"
msgid "select operation system"
msgstr "избор на операционна система"
msgid "select processor architecture"
msgstr "избор на процесор архитектура"
msgid "set language"
msgstr "избор на език"
msgid "set ntp server for system"
msgstr "избор на ntp сервер за системата"
msgid "set proxy server for system"
msgstr "избор на прокси сервера за системата"
msgid "set short hostname of full hostname"
msgstr "избор на кратко, или пълно име на хост"
msgid "specified lang %s is unsupported"
msgstr "избрания език %s не се поддържа"
msgid "swap disk for installation"
msgstr "SWAP раздел за инсталация"
msgid "the DISK for installation, which mounted to DIR"
msgstr "DISK за инсталиране, той ще бъде монтиран в DIR"
msgid "to"
msgstr "в"
msgid "uninstall package"
msgstr "деинсталиране на пакет"
msgid "unrecognized option"
msgstr "непознат параметър"
msgid "use passwords for the users accounts (from standard input)"
msgstr "използвай пароли за потребителските акаунти (от стандартен вход stdin)"
msgid "use with option '-v'"
msgstr "използвайте с опция '-v'"
msgid "variable %s not found"
msgstr "променливата %s не е намерена"
msgid "wrong package"
msgstr "неправилен пакет"
msgid "{0} video driver"
msgstr "{0} видео драйвер"
msgid "Can not find '%s' command"
msgstr ""
msgid "Unknown"
msgstr ""
msgid "vendor"
msgstr ""
msgid "get ip address by %s for specified interface"
msgstr ""
msgid "add routing rule"
msgstr ""
msgid "domain name servers (comma delimeter)"
msgstr ""
msgid "ip specifing error: '{ip}' (example: '{example}')"
msgstr ""
msgid "dns specifing error: '%s'"
msgstr ""
msgid "route specifing error: '{route}'(example: '{example}'"
msgstr ""
msgid "Network manager %s is not installed"
msgstr ""
msgid "DHCP"
msgstr ""
msgid "System"
msgstr ""
msgid "Users"
msgstr ""
msgid "Network manager"
msgstr ""
msgid "DNS"
msgstr ""
msgid "Videocard"
msgstr ""
msgid "Routes"
msgstr ""
msgid "Duplicate {keyname}: {keylist}"
msgstr ""
msgid "Gateways %s is unreachable"
msgstr ""
msgid "Wrong ip addresses %s in source IP"
msgstr ""
msgid "Can not determine device for network %s"
msgstr ""
msgid "Wrong interfaces: %s"
msgstr ""
msgid "interfaces"
msgstr ""
msgid "addresses"
msgstr ""
msgid "networks"
msgstr ""
msgid "Off"
msgstr ""
msgid "Name"
msgstr ""
msgid "MAC address"
msgstr ""
msgid "IP address"
msgstr ""
msgid "Network"
msgstr ""
msgid "Gateway"
msgstr ""
msgid "Source IP"
msgstr ""

506
ru/cl_assemble_ru.po

@ -0,0 +1,506 @@
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: calculate-assemble 2.2.3\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: support@calculate.ru\n"
"POT-Creation-Date: 2010-10-18 13:00+0400\n"
"PO-Revision-Date: 2010-12-17 16:02+0400\n"
"Last-Translator: Calculate Ltd. <support@calculate.ru>\n"
"Language-Team: Russian <support@calculate.ru>\n"
"Language: ru\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
msgid "%(list)s or %(last)s"
msgstr "%(list)s или %(last)s"
msgid "%prog [options]"
msgstr "%prog [параметры]"
msgid ""
"%prog [options] --dependence|--update|--update-without-sync|--make|--break"
msgstr ""
"%prog [параметры] --dependence|--update|--update-without-sync|--make|--break"
msgid "'%(dev)s' already mounted to '%(mp)s'"
msgstr "'%(dev)s' уже подключен к '%(mp)s'"
msgid "'%(dev)s' is used as '%(mp)s' in current system"
msgstr "'%(dev)s' используется как '%(mp)s' в текущей системе"
msgid "(stage or %s)"
msgstr "(stage или %s)"
msgid "(stage or shortname)"
msgstr "(stage или короткое имя)"
msgid "Action which marked '*' will be run by needed"
msgstr "Действия, отмеченные '*', будут выполнены при необходимости"
msgid "An error occurred during the command executing"
msgstr "Ошибка при выполнении команды"
msgid "An interrupt occurred during the command executing"
msgstr "Прерывание при выполнении команды"
msgid "Assembling already run"
msgstr "Сборка уже запущена"
msgid "Assembling system"
msgstr "Собираемая система"
msgid "Available %s"
msgstr "Доступные %s"
msgid "Base stage not found. Try to change '--source'."
msgstr "Базовый образ не найден. Попытайтесь изменить '--source'."
msgid "Break of system assembling is successfully"
msgstr "Прерывание сборки системы завершено"
msgid "Breaking assembling of"
msgstr "Прерывание сборки"
msgid "Breaking of system assembling failed"
msgstr "Не удалось корректно прервать сборку системы"
msgid "Can not change system profile"
msgstr "Не удалось изменить профиль системы"
msgid "Can not create home directory for %s"
msgstr "Не удалось создать домашнюю директорию для %s"
msgid "Can not mount %(from)s to %(to)s"
msgstr "Не удалось подключить %(from)s к %(to)s"
msgid "Can not remove '%s'"
msgstr "Не удалось удалить '%s'"
msgid "Can not remove files from baselayout"
msgstr "Не удалось удалить файлы из baselayout"
msgid "Can not umount %s"
msgstr "Не удалось отключить %s"
msgid "Can not write template variables"
msgstr "Не удалось записать переменные шаблона"
msgid "Checking dependences"
msgstr "Проверка зависимостей"
msgid "Checking dependences of %s assemble"
msgstr "Проверка зависимостей сборки %s"
msgid "Cleaning %s"
msgstr "Очистка %s"