Browse Source

Sync bulgarian english messages with i18n

tags/2.2.25
Mike Hiretsky 10 years ago
parent
commit
4a8affc1a6
4 changed files with 314 additions and 313 deletions
 1. +95
  -96
    bg/cl_assemble_bg.po
 2. +83
  -83
    bg/cl_client_bg.po
 3. +17
  -17
    bg/cl_desktop_bg.po
 4. +119
  -117
    bg/cl_install_bg.po

+ 95
- 96
bg/cl_assemble_bg.po View File

@@ -37,16 +37,16 @@ msgstr "(stage или кратко име)"
msgid "Action which marked '*' will be run by needed"
msgstr "Действията отбелязани с '*', ще бъдат изпълнени при необходимост"

msgid "An error occurred during the command executing"
msgid "An error occurred when executing the command"
msgstr "Грешка при изпълнение на команда"

msgid "An interrupt occurred during the command executing"
msgid "Interrupted when executing the command"
msgstr "Прекъсване при изпълнение на команда"

msgid "Assembling already run"
msgid "Already assembling"
msgstr "Програмата за изграждане вече работи"

msgid "Assembling system"
msgid "System to be built"
msgstr "Изграждане на системата"

msgid "Available %s"
@@ -55,61 +55,61 @@ msgstr "Достъпни %s"
msgid "Base stage not found. Try to change '--source'."
msgstr "Базовия образ не е открит. Опитайте се да го промените със '--source'."

msgid "Break of system assembling is successfully"
msgid "System assemble resumed"
msgstr "Прекратяване изграждането на системата завърши успешно"

msgid "Breaking assembling of"
msgid "Assemble interrupted"
msgstr "Прекъсване на изграждането на"

msgid "Breaking of system assembling failed"
msgid "Failed to interrupt assemble correctly"
msgstr "Прекратяване изграждането на системата завърши неуспешно"

msgid "Can not change system profile"
msgid "Failed to change the system profile"
msgstr "Не може да се смени системния профил"

msgid "Can not create home directory for %s"
msgid "Failed to create the home directory for %s"
msgstr "Не мога да създам домашна папка за %s"

msgid "Can not mount %(from)s to %(to)s"
msgstr "Не мога да монтирам %(from)s в %(to)s"

msgid "Can not remove '%s'"
msgid "Cannot remove '%s'"
msgstr "Не мога да изтрия '%s'"

msgid "Can not remove files from baselayout"
msgid "Cannot remove files from baselayout"
msgstr "Не мога да изтрия файловете от baselayout"

msgid "Can not umount %s"
msgid "Cannot unmount %s"
msgstr "Не мога да демонтирам %s"

msgid "Can not write template variables"
msgid "Cannot write template variables"
msgstr "Не мога да запиша променливите на шаблоните"

msgid "Checking dependences"
msgid "Checking dependencies"
msgstr "Проверка на зависимостите"

msgid "Checking dependences of %s assemble"
msgid "Checking dependencies of %s assemble"
msgstr "Проверка на зависимостите на %s за изграждане"

msgid "Cleaning %s"
msgstr "Изчистване на %s"

msgid "Cleaning binary repository"
msgid "Cleaning the binary repository"
msgstr "Изчистване на бинарните хранилища"

msgid "Compiling of %s assembling"
msgid "Compiling %s assemble"
msgstr "Компилиране на %s изграждането"

msgid "Configurate by %s templates"
msgid "Configuring with %s templates"
msgstr "Конфигуриране на шаблоните от %s"

msgid "Continue breaking assembling of the system"
msgid "Interrupt system assemble"
msgstr "Продължи с прекратяване изграждането на системата"

msgid "Continue package compilation of the system"
msgid "Continue compiling system packages"
msgstr "Продължи с прекратяване компилирането на системните пакети"

msgid "Continue with the assembling of the system"
msgid "Continue system assemble"
msgstr "Продължи изграждането на системата"

msgid "Creating %(name)s (%(id)d) group"
@@ -124,13 +124,13 @@ msgstr "Създаване на група %s (%d)"
msgid "Creating %s (%d) user"
msgstr "Създаване на потребител %s (%d)"

msgid "Creating mask/unmask list file"
msgid "Creating mask/unmask lists"
msgstr "Създаване на списък mask/unmask"

msgid "Creating mask/unmask/use list file"
msgid "Creating mask/unmask/use lists"
msgstr "Създаване на списък mask/unmask/use"

msgid "Device '%s' is not exists"
msgid "Device '%s' does not exist"
msgstr "Устройство '%s' не съществува"

msgid "Distributive with profile %(profile)s have wrong dependence"
@@ -145,15 +145,12 @@ msgstr "Дистрибуция с профил %(profile)s готова за к
msgid "Execute %s"
msgstr "Изпълнение %s"

msgid "Execute '%s'"
msgid "Executing '%s'"
msgstr "Изпълнение '%s'"

msgid "Execute with parameter"
msgid "Execute with option"
msgstr "Изпълнете с параметър"

msgid "Executing '%s'"
msgstr "Изпълнение '%s'"

msgid "Fetching %s"
msgstr "Получаване %s"

@@ -166,19 +163,19 @@ msgstr "Първо изпълнение %s"
msgid "First execute '%s'"
msgstr "Първо изпълнение '%s'"

msgid "For performance of operation it is necessary to configure system"
msgid "Your system must be configured before you do this"
msgstr "За изпълнение на операцията е нужно да конфигурирате системата"

msgid "Formating partition"
msgid "Formatting the partition"
msgstr "Форматиране на раздел"

msgid "Impossible create directory in '%s'"
msgid "Unable to create the directory in '%s'"
msgstr "Невъзможно е да се създаде папка в '%s'"

msgid "Impossible to assemble %(what)s system from %(from)s"
msgstr "Невъзможно е да се изгради %(what)s система от %(from)s"

msgid "Impossible to update the not fully assembled distro"
msgid "Unable to update the distribution: assemble not completed"
msgstr "Невъзможно е да се обнови неуспешно изградена дистрибуция"

msgid "Installing %s"
@@ -190,58 +187,58 @@ msgstr "Инсталиране на man-db"
msgid "Interrupting the assembling"
msgstr "Прекъсване на изграждането"

msgid "Interrupting the breaking"
msgid "Assemble resumed"
msgstr "Прекъсване прекратяването на изграждането"

msgid "Interrupting the compilation"
msgid "Compilation interrupted"
msgstr "Компилирането е прекъснато"

msgid "Interrupting the system assembling"
msgid "System assemble interrupted"
msgstr "Изграждането на системата е прекъснато"

msgid "Linking calculate-install to package configuration"
msgid "Enabling calculate-install to configure packages"
msgstr "Свързване на calculate-install към конфигурацията на пакетите"

msgid "Loading calculate overlay"
msgstr "Зареждане на calculate хранилище"

msgid "Machine hardware name"
msgid "Hardware type"
msgstr "Име на машината"

msgid "Make system has not supported yet."
msgid "System assemble not supported yet."
msgstr "Изграждането на системата все още не е реализирано."

msgid "Making %s"
msgid "Assembling %s"
msgstr "Изграждане %s"

msgid "Mounting %s"
msgstr "Монтиране на %s"

msgid "No distro to assembling"
msgid "No distribution to assemble"
msgstr "Няма дистрибуция за изграждане"

msgid "Partition for assembling: %s"
msgid "Partition for assemble: %s"
msgstr "Дял за изграждане на: %s"

msgid "Perform pre-assemble checkups"
msgid "Checking up before assemble"
msgstr "Изпълнение на проверка преди изграджане"

msgid "Perform pre-compile checkups"
msgid "Checking up before compilation"
msgstr "Изпълнение на проверка преди компилиране"

msgid "Portage rsync mirror: %s"
msgstr "Rsync огледало за portage: %s"

msgid "Portage snapshot for assembling: %s"
msgid "Portage snapshot for assemble: %s"
msgstr "Версия на snapshot за изграждане на: %s"

msgid "Prepared for assembling system"
msgid "Systems prepared for assemble"
msgstr "Подготовка за изграждане на системата"

msgid "Preparing for assembling failed"
msgid "Failed to prepare the system for assemble"
msgstr "Подготовка за изграждане неуспешна"

msgid "Preparing for assembling of"
msgid "Preparing for assemble"
msgstr "Подготовка за изграждане на"

msgid "Reading news"
@@ -250,7 +247,7 @@ msgstr "Четене на новини"
msgid "Receiving kernel sources"
msgstr "Придобиване на kernel sources"

msgid "Releasing partition for assembling"
msgid "Releasing the partition for assemble"
msgstr "Освобождаване на раздела за изграждане"

msgid "Releasing source data"
@@ -271,19 +268,19 @@ msgstr "Изберете профил от"
msgid "Stage for assembling: %s"
msgstr "Базов образ за изграждане: %s"

msgid "System assembled is successfully"
msgid "System successfully assembled"
msgstr "Системата е успешно изградена"

msgid "System assembling manually interrupt"
msgid "System assemble manually interrupted"
msgstr "Изграждането на системата е прекъснато от потребителя"

msgid "System compiling failed"
msgid "System assemble failed"
msgstr "Неуспешно компилиране на системата"

msgid "System information"
msgstr "Системна информация"

msgid "System is assembled into directory: %s"
msgid "The system is being assembled in: %s"
msgstr "Системата се изгражда в директория: %s"

msgid "System profile"
@@ -292,26 +289,26 @@ msgstr "Системен профил"
msgid "System version"
msgstr "Версия на системата"

msgid "System was have prepared for assembling successfully in %s"
msgid "System prepared for assemble in %s"
msgstr "Системата е подготвена за изграждане в %s"

msgid "System with '%s' profile was not have prepared for assembling"
msgid "System with '%s' profile not ready for assemble"
msgstr "Системен профил '%s' не е подготвен за изграждане"

msgid "The Calculate Linux system assemble"
msgid "Assembling Calculate Linux"
msgstr "Изграждане на Calculate Linux"

msgid "The Calculate Linux system assemble configure"
msgid "Assembling Calculate Linux configure"
msgstr "Конфигуриране за изграждане на Calculate Linux"

msgid "The user is not root"
msgstr "Потребителя не е root"

msgid "To furhter build use 'cl-make' command"
msgid "For furhter build, use the 'cl-make' command"
msgstr ""
"За да продължите изграждането на системата използвайте командата 'cl-make'"

msgid "Unmount assembling volume"
msgid "Unmounting the partition for assemble"
msgstr "Демонтиране на раздела за изграждане"

msgid "Unmounting %s"
@@ -320,10 +317,10 @@ msgstr "Демонтиране на %s"
msgid "Unmounting error"
msgstr "Грешка при демонтиране"

msgid "Unpacking portage"
msgid "Unpacking portages"
msgstr "Разопаковане на portage"

msgid "Unpacking stage image into target"
msgid "Unpacking the stage image to target"
msgstr "Разопаковане на базовия образ"

msgid "Updating %s"
@@ -332,16 +329,16 @@ msgstr "Обновяване на %s"
msgid "Updating baselayout and installing openrc"
msgstr "Обновяване на baselayout и инсталиране на openrc"

msgid "Updating man program"
msgid "Updating man"
msgstr "Обновяване на man"

msgid "Updating of %s assembling"
msgid "Updating %s assemble"
msgstr "Обновяване на изградената система %s"

msgid "Updating portages"
msgstr "Обновяване на portage"

msgid "Use '%s' for this assemble"
msgid "Use '%s' for assemble"
msgstr "Използвайте '%s' за изграждане"

msgid "WARNING"
@@ -350,13 +347,13 @@ msgstr "ВНИМАНИЕ"
msgid "Waiting for unlock %s"
msgstr "Изчакване за разблокиране на %s"

msgid "Will perform following actions"
msgid "The following actions will be performed"
msgstr "Ще бъдат изпълнени следните действия"

msgid "Wrong value in '%(var)s' variable: '%(val)s'"
msgstr "Неправилни стойности в променливата '%(var)s': '%(val)s'"

msgid "You can not use cl-assemble in Scratch mode."
msgid "You cannot use cl-assemble in Scratch mode."
msgstr "Не можете да използвате cl-assemble в Scratch режим."

msgid "assemble already finished"
@@ -365,16 +362,16 @@ msgstr "изграждането е вече завършено"
msgid "assemble configuration was not completed"
msgstr "конфигуриране на изграждането не е завършено"

msgid "base stage for assembling"
msgid "base stage for assemble"
msgstr "базов образ за изграждане"

msgid "break system assembling"
msgid "break system assemble"
msgstr "прекратяване изграждането на системата"

msgid "building system volume"
msgid "partition intended for assemble"
msgstr "раздел за изграждане на системата"

msgid "check of dependences"
msgid "check dependencies"
msgstr "проверка на зависимостите"

msgid "choose from %s"
@@ -383,28 +380,30 @@ msgstr "изберете от %s"
msgid "distributive name (shortname/full name/subname)"
msgstr "име на дистрибуцията (кратко название/пълно название/подназвание)"

msgid "distro for assembling"
msgid "distributions for assemble"
msgstr "дистрибуция за изграждане"

msgid "do not unmount assembling system when an error occurs"
msgid ""
"do not unmount the partition where the system is being assembled, when an "
"error occurs"
msgstr "не демонтирай раздела на системата за изграждане при грешка"

msgid "done"
msgstr "изпълнено"

msgid "fetch video drivers into assembling system"
msgid "load video drivers onto the built system"
msgstr "зареждане на видео драйвери в системата за изграждане"

msgid "for breaking assemblinig"
msgid "for breaking the assemble"
msgstr "за прекратяване на изграждането"

msgid "for configuration"
msgstr "за конфигуриране"

msgid "for package compiling"
msgid "for package compilation"
msgstr "за компилиране на пакети"

msgid "for system packages compiling"
msgid "for compilation of system packages"
msgstr "за компилиране на системни пакети"

msgid "i686 or x86_64"
@@ -419,26 +418,26 @@ msgstr "невалиден избор"
msgid "invalid value '%s'"
msgstr "невалидни стойности на '%s'"

msgid "make system"
msgid "build the system"
msgstr "изграждане на системата"

msgid ""
"need specify action: make (-m), break (--break), update (-u|-U) or check "
"dependence (-D)"
msgstr ""
"необходимо е да укажете действие: изграждане (-m), прекатяване на изграждането (--break), "
"обновяване (-u|-U) или проверка на зависимостите (-D)"
"необходимо е да укажете действие: изграждане (-m), прекатяване на "
"изграждането (--break), обновяване (-u|-U) или проверка на зависимостите (-D)"

msgid "need specify disk by '-d' option"
msgid "disk must be specified with the '-d' option"
msgstr "необходимо е да укажете раздел с '-d' опция"

msgid "no questions during the creating process"
msgid "no questions during install"
msgstr "не задавай въпроси по време на инсталационния процес"

msgid "none"
msgstr "не"

msgid "not create binary packages for all merged packages"
msgid "create no binary packages for all merged packages"
msgstr "не създавай бинарни пакети за всички инсталирани пакети"

msgid "of distributive with profile '%(profile)s'"
@@ -447,34 +446,34 @@ msgstr "дистрибуция с профил '%(profile)s'"
msgid "option %s"
msgstr "опция %s"

msgid "prepare system for building"
msgid "prepare the system for assemble"
msgstr "подготвяне на системата за изграждане"

msgid "profile symlink targets"
msgstr "профили"

msgid "select arch for operation system"
msgid "select arch for the operation system"
msgstr "избор на архитектура за операционната система"

msgid "select operation system"
msgid "select the operation system"
msgstr "избор на операционна система"

msgid "set preferred rsync mirror for portage"
msgid "set the preferred rsync mirror for Portage"
msgstr "добави потребителски rsync огледален сървър за portage"

msgid "skip the first package in the resume assemblihg"
msgid "skip the first package when resuming the assemble"
msgstr "пропусни първия пакет при възобновяване на изграждането"

msgid ""
"specified value of '--profile' is ambiguous. Please specify profile more "
"exactly."
"The specified value of '--profile' is ambiguous. Please specify the profile "
"with more precision."
msgstr ""
"указаното значение '--profile' е двусмислено. Моля изберете профил по точно."

msgid "specify '-p list' for print all available %s"
msgid "specify '-p list' to print all available %s"
msgstr "укажете '-p list' за да видите списъка, с налични %s"

msgid "specify 'list' in '--profile' value for print all available %s"
msgid "specify 'list' as the '--profile' value to print all available %s"
msgstr "укажете 'list' към опция '--profile' за да видите списъка с налични %s"

msgid "system profile (list for display all)"
@@ -483,22 +482,22 @@ msgstr "системни профили (list за да видите всичк
msgid "unrecognized option"
msgstr "непозната опция"

msgid "update system"
msgid "update the system"
msgstr "обновявам системата"

msgid "update system without performing eix-sync"
msgid "update the system without performing eix-sync"
msgstr "обновявам системата без изпълнение на eix-sync"

msgid "variable %s not found"
msgstr "променливата %s не е намерена"

msgid "version of assembling system"
msgid "version of the built system"
msgstr "версия на системата за изграждане"

msgid "will be recompiled system packages"
msgid "system packages will be recompiled"
msgstr "ще бъдат прекомпилирани системните пакети"

msgid "wrong specified rsync mirror '%s'"
msgid "wrong rsync mirror '%s'"
msgstr "неправилно указано rsync огледало '%s'"

msgid "wrong value for '--profile'"


+ 83
- 83
bg/cl_client_bg.po View File

@@ -29,7 +29,7 @@ msgstr "%prog server.calculate.ru"
msgid "%prog user_name"
msgstr "%prog user_name"

msgid "Adds settings for connecting to domain server.calculate.ru"
msgid "Add settings for connecting to domain server.calculate.ru"
msgstr "Настройка за свързване към домейна server.calculate.ru"

msgid "Apply undomain templates"
@@ -44,115 +44,115 @@ msgstr ""
"Преди да се присъдините към домейна, трябва да го премахнете от предходния "
"домейн"

msgid "Can not add at default runlevel"
msgid "Failed to add to the default runlevel"
msgstr "Не мога да добавя ниво на работа по подразбиране"

msgid "Can not apply domain templates"
msgid "Failed to apply domain templates"
msgstr "Не мога да приложа шаблоните за домейн"

msgid "Can not apply install or domain templates"
msgid "Failed to apply install templates or domain templates"
msgstr "Не мога да инсталирам или приложа шаблони за домейна"

msgid "Can not apply install templates"
msgid "Failed to apply install templates"
msgstr "Не мога да приложа шаблоните за инсталиране"

msgid "Can not apply undomain templates"
msgid "Failed to apply undomain templates"
msgstr "Не мога да приложа не-домейн шаблоните"

msgid "Can not apply uninstall templates"
msgid "Failed to apply uninstall templates"
msgstr "Не мога да приложа шаблоните за деинсталиране"

msgid "Can not clear kernel key from user %s"
msgid "Failed to clear the kernel key for user %s"
msgstr "Не мога да изчистя ключа на ядрото от потребител %s"

msgid "Can not conected to LDAP server"
msgid "Failed to connect to the LDAP server"
msgstr "Не мога да се свържа към LDAP сървъра"

msgid "Can not copy '%(from)s' -> '%(to)s'"
msgstr "Не мога да копирам '%(from)s' -> '%(to)s'"

msgid "Can not create directory %s"
msgid "Failed to create directory %s"
msgstr "Не мога да създам директория %s"

msgid "Can not create file %s"
msgid "Failed to create file %s"
msgstr "Не мога да създам файл %s"

msgid "Can not create file '%s'"
msgid "Failed to create file '%s'"
msgstr "Не мога да създам файл '%s'"

msgid "Can not delete from default runlevel"
msgid "Failed to delete from the default runlevel"
msgstr "не мога да премахна ниво на работа по подразбиране"

msgid "Can not exec"
msgid "Failed to execute"
msgstr "Не мога да изпълня"

msgid "Can not execute \"%s\""
msgid "Failed to executeute \"%s\""
msgstr "Не мога да изпълня \"%s\""

msgid "Can not execute %s"
msgid "Failed to executeute %s"
msgstr "Не мога да изпълня %s"

msgid "Can not execute rsync"
msgid "Failed to executeute rsync"
msgstr "Не мога да изпълня rsync"

msgid "Can not found user %s"
msgid "Failed to found user %s"
msgstr "Не е намерен потребител %s"

msgid "Can not found user %s in LDAP"
msgid "Failed to found user %s in LDAP"
msgstr "Не е намерен потребител %s в LDAP"

msgid "Can not mount Samba resource [%s]"
msgstr "Не мога да монтирам Samba ресурс [%s]"

msgid "Can not move %s"
msgid "Failed to move %s"
msgstr "Не мога да преместя %s"

msgid "Can not open %s"
msgid "Failed to open %s"
msgstr "Не мога да отворя %s"

msgid "Can not open /etc/passwd"
msgid "Failed to open /etc/passwd"
msgstr "Не мога да отворя /etc/passwd"

msgid "Can not read to file"
msgid "Failed to read the file"
msgstr "Не мога да прочета файл"

msgid "Can not remove %s"
msgid "Failed to remove %s"
msgstr "Не мога да изтрия %s"

msgid "Can not remove '%(app)s' from %(path)s"
msgstr "Не мога да изтрия '%(app)s' от %(path)s"

msgid "Can not remove dir %s"
msgid "Failed to remove dir %s"
msgstr "Не мога да изтрия директория %s"

msgid "Can not save '%s'"
msgid "Failed to save '%s'"
msgstr "Не мога да запазя '%s'"

msgid "Can not unmount path %s"
msgid "Failed to unmount path %s"
msgstr "Не мога да демонтирам пътя %s"

msgid "Can not unmount user %s resource"
msgid "Failed to unmount user %s resource"
msgstr "Не мога да демонтирам потребител %s от ресурса"

msgid "Can not unpack %s"
msgid "Failed to unpack %s"
msgstr "Не мога да разопаковам %s"

msgid "Can not write template variables"
msgid "Failed to write template variables"
msgstr "Не мога да запиша променливите на шаблона"

msgid "Can not write to file"
msgid "Failed to write to file"
msgstr "Не мога да запиша в файла"

msgid "Can not write variables in file %s"
msgid "Failed to write variables in file %s"
msgstr "Не мога да запиша променливите в файла %s"

msgid "Change user password"
msgid "Change the user password"
msgstr "Смяна на потребителска парола"

msgid "Changed password of user %s"
msgid "%s's password changed"
msgstr "Парола на потребител %s променена"

msgid "Changes settings for connecting to domain"
msgid "Changes settings for connecting to the domain"
msgstr "Промяна на настройките за свързване към домейн"

msgid "Computer added to domain %s"
@@ -161,16 +161,16 @@ msgstr "Компютъра е добавен в домейна %s"
msgid "Computer removed from domain %s"
msgstr "Компютъра е премахнат от домейна %s"

msgid "Copying archive from server"
msgid "Copying archive from the server"
msgstr "Копиране на архива от сървъра"

msgid "Current password is empty"
msgid "The current password is empty"
msgstr "Текущата парола е празна"

msgid "Directory %s is empty or not exists"
msgid "Directory %s is empty or does not exist"
msgstr "Директорията %s е празна или не съществува"

msgid "Directory %s not exists"
msgid "Directory %s does not exist"
msgstr "Директорията %s не съществува"

msgid "Directory %s not found"
@@ -185,13 +185,13 @@ msgstr "Изтегляне на потребителски профил от %s"
msgid "ERROR"
msgstr "ГРЕШКА"

msgid "Enter current password"
msgid "Enter the current password"
msgstr "Въведете текущата парола"

msgid "Error creating directory"
msgid "Error creating the directory"
msgstr "Грешка при създаване на директория"

msgid "Error in sync with the remote server %s"
msgid "Error synchronizing with the remote server %s"
msgstr "Грешка при синхронизиране на главния сървър %s"

msgid "Error restarting"
@@ -200,7 +200,7 @@ msgstr "Грешка при рестартиране"
msgid "Get a user profile from the domain"
msgstr "Получаване на потребителски профил от домейна"

msgid "Manually interrupt"
msgid "Manually interrupted"
msgstr "Ръчно прекъсване"

msgid "Method syncUser: option sync=%s incorrect"
@@ -209,13 +209,13 @@ msgstr "Метод syncUser: опцията sync=%s е неправилна"
msgid "Mount Samba resource [%s]"
msgstr "Монтиране на Samba ресурс [%s]"

msgid "Mount resources and synchronize user profile"
msgid "Mount resources and synchronize the user profile"
msgstr "Монтиране на ресурси и синхронизиране на потребителския профил"

msgid "Mounted user resource of the domain"
msgstr "Потребителския ресурс е успешно монтиран в домейна"

msgid "Mounting resources and synchronize the user profile"
msgid "Mounts resources and synchronizes the user profile"
msgstr "Монтиране на ресурси и синхронизиране на потребителския профил"

msgid "Moved %(src)s to %(dest)s"
@@ -224,52 +224,52 @@ msgstr "%(src)s преместен в %(dest)s"
msgid "New password"
msgstr "Нова Парола"

msgid "Not found Samba server in %s"
msgid "Samba server not found in %s"
msgstr "Не е намерен Samba сървър в %s"

msgid "Not found argument domain name"
msgid "No domain name found as argument"
msgstr "Липсващ аргумент в името на домейна"

msgid "Not found domain %s"
msgid "Domain %s not found"
msgstr "Не е намерен домейн %s"

msgid "Not found server info"
msgid "Info not found on the server"
msgstr "Няма информация за сървъра"

msgid "Not found the mount point of server resources"
msgid "Mounting point for server resources not found"
msgstr "Точката за монтиране на сървърни ресурси не е намерена"

msgid "Not found user password"
msgid "User password not found"
msgstr "Потребителската парола не е намерена"

msgid "Not found variable"
msgid "Variable not found"
msgstr "Променливата не е намерена"

msgid "Packing the archive at the server"
msgid "Packing the archive on the server"
msgstr "Архивиране в сървъра"

msgid "Password"
msgstr "Парола"

msgid "Password incorrect"
msgid "Wrong password"
msgstr "Неправилна парола"

msgid "Password will be changed when you logout from the X session"
msgid "The password will be changed when you log out from the X session"
msgstr "Паролата ще бъде сменена след изход от X сесията"

msgid "Path %s exists"
msgstr "Пътя %s съществува"

msgid "Path %s not exists"
msgid "Path %s does not exist"
msgstr "Пътя %s не съществува"

msgid "Permission denied: '%s'"
msgstr "Отказан достъп: '%s'"

msgid "Receiving file list from %s"
msgid "Receiving the file list from %s"
msgstr "Получаване на списък с файлове от %s"

msgid "Retype new password"
msgid "Retype the new password"
msgstr "Потвърдете новата парола"

msgid "RsyncProgressBar: Wrong pipe"
@@ -281,25 +281,25 @@ msgstr "Изпълнете 'cl-client -r'"
msgid "Samba resource [%s] is mount"
msgstr "Samba ресурс [%s] е монтиран"

msgid "Saved a user profile in the domain"
msgid "User profile saved in the domain"
msgstr "Потребителския профил е запазен в домейна"

msgid "Second X session for user %s can not be opened."
msgid "Second X session for user %s cannot be opened."
msgstr "Втора X сесия за потребителя %s не може да бъде отворена."

msgid "Set templates of local mode"
msgid "Templates set for local mode"
msgstr "Настройване на шаблоните в локален режим"

msgid "Set templates of network mode"
msgid "Templates set for network mode"
msgstr "Настройване на шаблоните в мрежов режим"

msgid "The computer is already in the domain %s"
msgstr "Компютъра е вече в домейна %s"

msgid "The computer is not in domain"
msgid "The computer is not in the domain"
msgstr "Компютъра не е в домейна"

msgid "The program can be executed from a non-root user only"
msgid "The program can be executed by a non-root user only"
msgstr "Програмата може да бъде изпълнена само от обикновени потребители"

msgid "The user is not root"
@@ -308,37 +308,37 @@ msgstr "Потребителя - не е root"
msgid "The user is root"
msgstr "Потребителя - е root"

msgid "This computer is not in domain"
msgid "This computer is not in the domain"
msgstr "Този компютър не е в домейна"

msgid "To be used domain profile"
msgid "The domain profile will be used"
msgstr "Ще бъде използван домейн профил"

msgid "To be used local profile"
msgid "The local profile will be used"
msgstr "Ще бъде използван локалнен профил"

msgid "Umounted user resource in domain"
msgid "Domain user resource unmounted"
msgstr "Потребителския ресурс е демонтиран от домейна"

msgid "Unpacking the archive from server"
msgid "Unpacking the archive from the server"
msgstr "Разархивиране на пакет от сървъра"

msgid "Update env files"
msgid "Env files updated"
msgstr "Env файловете са обновени"

msgid "Use passwd"
msgstr "Използвайте passwd"

msgid "User %s is in X session"
msgid "User %s is already in X session"
msgstr "Потребителя %s е вече в X сесия"

msgid "Variable 'cl_sync_skip_path' is empty"
msgid "The variable 'cl_sync_skip_path' is empty"
msgstr "Променливата 'cl_sync_skip_path' е празна"

msgid "We use user information from /etc/passwd"
msgid "User information from /etc/passwd is used"
msgstr "Използва се потребителска информация от /etc/passwd"

msgid "change password of user for Samba and Unix services"
msgid "change the user password for Samba and Unix services"
msgstr "смяна на паролата на потребителя за Samba и Unix сървъра"

msgid "incompatible options"
@@ -350,7 +350,7 @@ msgstr "неправилен аргумент"
msgid "incorrect option"
msgstr "неправилна опция"

msgid "install package"
msgid "install the package"
msgstr "инсталиране на пакет"

msgid "invalid argument"
@@ -359,7 +359,7 @@ msgstr "невалиден аргумент"
msgid "mount [remote] resource for domain"
msgstr "монтиране на [remote] ресурс за домейна"

msgid "mount user resource and synchronize the user profile"
msgid "mount user resources and synchronize the user profile"
msgstr ""
"монтиране на потребителски ресурс и синхронизиране на потребителския профил"

@@ -367,8 +367,8 @@ msgid "no such argument"
msgstr "няма такъв аргумент"

msgid ""
"not synchronize the user preferences, is used in conjunction with the "
"'login' or 'logout'"
"do not synchronize user preferences, used in conjunction with 'login' or "
"'logout'"
msgstr ""
"не синхронизирай потербителските настройки, които се използват в връзка с "
"'login' или 'logout'"
@@ -376,7 +376,7 @@ msgstr ""
msgid "passwords do not match"
msgstr "паролите не съвпадат"

msgid "remove the settings for connecting to a domain"
msgid "remove the settings for connecting to the domain"
msgstr "премахване на настройките за свързване към домейна"

msgid "required option"
@@ -385,23 +385,23 @@ msgstr "изисква се опция"
msgid "services DN or unix DN or bind DN or bind password"
msgstr "services DN или unix DN или bind DN или bind password"

msgid "show progress bar for xdm startup"
msgid "show the progress bar at xdm startup"
msgstr "показване на прогрес индикатор при стартиране на xdm"

msgid "synchronize the user profile and umount user resource"
msgid "synchronize the user profile and unmount the user resource"
msgstr ""
"синхронизиране на потребителския профил и демонтиране на потребителски ресурс"

msgid "to %s"
msgstr "в %s"

msgid "uninstall package"
msgid "uninstall the package"
msgstr "деинсталиране на пакет"

msgid "unnecessary argument"
msgstr "ненужен аргумент"

msgid "use with option '-v'"
msgid "used with option '-v'"
msgstr "използвайте с опция '-v'"

msgid "variable %s not found"


+ 17
- 17
bg/cl_desktop_bg.po View File

@@ -17,55 +17,55 @@ msgstr "%prog [опции] на потрбителя"
msgid "%prog user_name"
msgstr "%prog user_name"

msgid "Apply install templates"
msgid "Install templates applied"
msgstr "Прилагане на шаблоните за инсталиране"

msgid "Apply uninstall templates"
msgid "Uninstall templates applied"
msgstr "Прилагане на шаблоните за деинсталиране"

msgid "Can not apply install templates"
msgid "Failed to apply install templates"
msgstr "Не мога да приложа шаблоните за инсталиране"

msgid "Can not apply uninstall templates"
msgid "Failed to apply uninstall templates"
msgstr "Не мога да приложа шаблоните за деинсталиране"

msgid "Can not apply user profile"
msgid "Failed to apply user profile templates"
msgstr "Не мога да приложа потребителския профил"

msgid "Can not found user %s"
msgid "User %s not found"
msgstr "Потребител %s не съществува"

msgid "Can not remove '%(app)s' to %(path)s"
msgstr "Не мога да премахна '%s(app)s' от %(path)s"

msgid "Can not save '%s'"
msgid "Failed to save '%s'"
msgstr "Не мога да запазя '%s'"

msgid "Can not unmount path %s"
msgid "Failed to unmount path %s"
msgstr "Не мога да демонтирам директория %s"

msgid "Can not write template variables"
msgid "Failed to write template variables"
msgstr "Не мога да запиша променливите на шаблоните"

msgid "Create home directory for the new user account"
msgid "Creates the home directory for the new user account"
msgstr "Създавам домашна директория за новия потребителски профил"

msgid "Create home directory for the user_name"
msgid "Create the home directory for user_name"
msgstr "Създавам домашна папка за потребител user_name"

msgid "Created home dir %s"
msgid "The home directory for %s created"
msgstr "Домашна папка %s е създадена"

msgid "Path %s exists"
msgstr "Пътя %s Съществува"

msgid "Setting up user profile"
msgid "Setting up the user profile"
msgstr "Зареждане на потребителски профил"

msgid "The user is not root"
msgstr "Потребителя не е root"

msgid "User %s not exists"
msgid "User %s does not exist"
msgstr "Потребител %s не съществува"

msgid "User account is configured"
@@ -80,7 +80,7 @@ msgstr "Неправилен аргумент"
msgid "incorrect option"
msgstr "Неправилна опция"

msgid "install package"
msgid "install the package"
msgstr "Инсталиране на пакет"

msgid "invalid argument"
@@ -92,13 +92,13 @@ msgstr "Невалидно потребителско име"
msgid "no such argument"
msgstr "Няма такъв аргумент"

msgid "show progress bar for xdm startup"
msgid "show progress bar at xdm startup"
msgstr "Показване на прогрес индикатор при стартиране на xdm"

msgid "to %s"
msgstr "В %s"

msgid "uninstall package"
msgid "uninstall the package"
msgstr "Деинсталиране на пакет"

msgid "use with option '-v'"


+ 119
- 117
bg/cl_install_bg.po View File

@@ -20,10 +20,10 @@ msgstr "%prog [options] път_към_clt_файл"
msgid "%s is a system user"
msgstr "%s е системен потребител"

msgid "'%s' in current system"
msgid "'%s' in the current system"
msgstr "'%s' в текущата система"

msgid "'%s' is not file"
msgid "'%s' is not a file"
msgstr "'%s' не е файл"

msgid "(choose from %s)"
@@ -32,108 +32,109 @@ msgstr "(изберете от %s)"
msgid "Adding guest user"
msgstr "Добавяне на потребител guest"

msgid "Apply all of the templates for all packages"
msgid "Apply all templates to all packages"
msgstr "Прилагане на шаблоните за всички пакети"

msgid "Bind mounts"
msgstr "Точка за монтиране на bind"

msgid "Builder mode is not support multipartition"
msgid "Builder mode does not support multipartition install"
msgstr "Режим \"builder\" не поддържа multipartition"

msgid "Can not copy '%(src)s' to '%(dst)s'"
msgstr "Не мога да копирам от '%(src)s' в '%(dst)s'"

msgid "Can not create directory in '%s'"
msgid "Failed to create the directory in '%s'"
msgstr "Не мога да създам директория в '%s'"

msgid "Can not create iso image"
msgid "Failed to create the iso image"
msgstr "Не мога да създам iso образ"

msgid "Can not determine parent device for %s"
msgid "Failed to determine the parent device for %s"
msgstr "Не мога да определя главно устройство за %s"

msgid "Can not determine partition number for %s"
msgid "Failed to determine the partition number for %s"
msgstr "Не мога да определя номер на раздел за %s"

msgid "Can not find '%s'"
msgid "Failed to find '%s'"
msgstr "Не мога да намеря '%s'"

msgid "Can not installed %s"
msgid "Failed to install %s"
msgstr "Не мога да инсталирам %s"

msgid "Can not migrate users to new system"
msgid "Failed to migrate users to the new system"
msgstr "Не мога да мигрирам потребителите към новата система"

msgid "Can not read files"
msgid "Failed to read files"
msgstr "Не мога да прочета файловете"

msgid "Can not remove"
msgid "Failed to remove"
msgstr "Не мога да изтрия"

msgid "Can not remove '%(app)s' to %(path)s"
msgid "Failed to remove '%(app)s' to %(path)s"
msgstr "Не мога да изтрия '%(app)s' от %(path)s"

msgid "Can not save '%(app)s' to %(path)s"
msgstr "Не мога да запиша '%(app)s' от %(path)s"

msgid "Can not use extended partition %s"
msgid "Failed to use extended partition %s"
msgstr "Не мога да използувам логически раздел %s"

msgid "Can not write template variables"
msgid "Failed to write template variables"
msgstr "Не мога да запиша променливите на шаблоните"

msgid "Can not write to files"
msgid "Failed to write to files"
msgstr "Не мога да запиша файловете"

msgid "Cann't 'mkswap %s', swap partition is used in the current system"
msgid ""
"Failed to execute 'mkswap %s', the swap partition is used by the current "
"system"
msgstr ""
"Не мога да изпълня 'mkswap %s', суап раздела се използува в текушата"
"система"
"Не мога да изпълня 'mkswap %s', суап раздела се използува в текушатасистема"

msgid "Cann't convert"
msgid "Failed to convert"
msgstr "Не мога да конвертирам"

msgid "Cann't copy"
msgid "Failed to copy"
msgstr "Не мога да копирам"

msgid "Cann't copy files from"
msgid "Failed to copy files from"
msgstr "Не мога да копирам файлове от"

msgid "Cann't create archive"
msgid "Failed to create the archive"
msgstr "Не мога да създам архив"

msgid "Cann't create directory"
msgid "Failed to create the directory"
msgstr "Не мога да създам директория"

msgid "Cann't create iso image"
msgstr "Не мога да създам ISO образ"

msgid "Cann't create squash"
msgid "Failed to create squash"
msgstr "Не мога да създам squash"

msgid "Cann't create squashfs"
msgid "Failed to create squashfs"
msgstr "Не мога да създам squashfs"

msgid "Cann't create user home directory"
msgid "Failed to create the user's home directory"
msgstr "Не мога да създам домашна директория за потребителя"

msgid "Cann't determine mbr disk"
msgid "Failed to determine mbr"
msgstr "Не мога да определя mbr диск"

msgid "Cann't execute '%s'"
msgid "Failed to execute '%s'"
msgstr "Не мога да изпълня '%s'"

msgid "Cann't format partition"
msgid "Failed to format the partition"
msgstr "Не мога да форматирам раздел"

msgid "Cann't format partition %s, because it is mounted"
msgid "Failed to format the partition %s, because it is mounted"
msgstr "Не мога да монтирам раздел %s, защото е вече монтиран"

msgid "Cann't format partition %s, because it is used as swap"
msgid "Failed to format the partition %s, because it is used as swap"
msgstr "Не мога да форматирам раздел %s, защото се използува като суап"

msgid "Cann't found disk '%s'"
msgid "Failed to find disk '%s'"
msgstr "Не мога да намеря диск '%s'"

msgid ""
@@ -143,10 +144,10 @@ msgstr ""
"Не мога да получа информация за устройство\n"
"%s"

msgid "Cann't get parent device"
msgid "Failed to find the parent device"
msgstr "Не мога да намеря устройство"

msgid "Cann't install bootloader"
msgid "Failed to install the bootloader"
msgstr "Не мога да инсталирам bootloader"

msgid ""
@@ -156,16 +157,16 @@ msgstr ""
"Не мога да инсталирам syslinux\n"
"%s"

msgid "Cann't mount"
msgid "Failed to mount"
msgstr "Не мога да монтирам"

msgid "Cann't mount to directory: %s\n"
msgid "Failed to mount to directory: %s\n"
msgstr "Не мога да монтирам в директория %s\n"

msgid "Cann't set active partition"
msgid "Failed to set the active partition"
msgstr "Не мога да установя активен раздел"

msgid "Cann't umount"
msgid "Failed to umount"
msgstr "Не мога да демонтирам"

msgid ""
@@ -184,31 +185,31 @@ msgstr "Командата не е открита"
msgid "Computer name"
msgstr "Име на компютъра"

msgid "Configuration manually interrupt"
msgid "Configuration manually interrupted"
msgstr "Конфигурацията е прекъсната ръчно"

msgid "Configure OpenGL"
msgstr "Конфигурирам OpenGL"

msgid "Configure of flash installation"
msgid "Configure flash installation"
msgstr "Конфигурирам flash инсталация"

msgid "Configure system"
msgid "Configure the system"
msgstr "Конфигурирам системата"

msgid "Continue with the installation of the system"
msgstr "Продължавам инсталирането на системата"

msgid "Coping clt templates to new system"
msgid "Coping clt templates to the new system"
msgstr "Копирам clt шаблоните в новата система"

msgid "Coping configuration files to new system"
msgid "Coping configuration files to the new system"
msgstr "Копирам конфигурационните файлове в новата система"

msgid "Creating new initrd file"
msgid "Creating a new initrd file"
msgstr "Създавам нов initrd файл"

msgid "DIR with value 'none' will cancels the mount point transfer"
msgid "DIR set to 'none' will cancel the mount point transfer"
msgstr "DIR със стойност 'none' ще отмени трансфера към точка на монтиране"

msgid "Device"
@@ -229,10 +230,10 @@ msgstr "Име на домейн"
msgid "Driver installation for %s"
msgstr "Инсталирам драйвер за %s"

msgid "Duplicate options %s"
msgid "Duplicated options %s"
msgstr "Дублиращи опции %s"

msgid "Enter password for user %s"
msgid "Enter the password for user %s"
msgstr "Въведете парола за потребител %s"

msgid ""
@@ -272,13 +273,13 @@ msgstr "Форматиране"
msgid "Formating partitions"
msgstr "Форматиране на разделите"

msgid "Found update"
msgid "An update found"
msgstr "Налични актуализации"

msgid "Hardware"
msgstr "Оборудване"

msgid "Impossible create directory in '%s'"
msgid "Enable to create the directory in '%s'"
msgstr "Невъзможно е да създам директория в '%s'"

msgid "Incompatible options"
@@ -309,41 +310,41 @@ msgstr "Неправилен път %s"
msgid "Installation"
msgstr "Инсталация"

msgid "Installation is supported for system not less version %s"
msgid "Installation is supported for system version %s or higher"
msgstr "Инсталацията се поддържа само за версии не по-стари от %s"

msgid "Installation manually interrupt"
msgid "Installation manually interrupted"
msgstr "Инсталацията е ръчно прекъсната"

msgid "Installation to flash disk is not support builder mode"
msgid "Installation to flash disk is not supported in builder mode"
msgstr "Инсталация върху флаш диск не поддържа режим builder"

msgid "Installation to flash disk is not support multipartition"
msgid "Installation to flash disk is not supported for multipartition install"
msgstr "Инсталация върху флаш диск не поддържа режим multipartition"

msgid "Installation to flash disk is not support swap disks"
msgid "Installation to flash disk is not supported for swap disks"
msgstr "Инсталация върху флаш диск не поддържа суап раздели"

msgid "Installation to flash not support %s"
msgid "Installation to flash does not support %s"
msgstr "Инсталация върху флаш диск не поддържа %s"

msgid "Installed system"
msgstr "Системата е инсталирана"

msgid "Interrupting the configuration"
msgid "System configuration interrupted"
msgstr "Прекратяване на конфигурацията"

msgid "Interrupting the installation"
msgid "Installation interrupted"
msgstr "Прекъсване на инсталацията"

msgid "Iso %s doesn't contain live image"
msgid "Iso %s contains no live image"
msgstr "ISO %s не съдържа жив образ"

msgid "Iso image can not be created without overriding prepareIso"
msgid "Iso image cannot be created without overriding prepareIso"
msgstr ""
"ISO Ðобразa не може да се създаде без презаписване на командата prepareIso"

msgid "Keyboard interrupt"
msgid "Keyboard interruption"
msgstr "Прекъсване от клавиатурата"

msgid "Keymap"
@@ -352,13 +353,13 @@ msgstr "Клавиатурна подредба"
msgid "Language"
msgstr "Език"

msgid "Link calculate-client to package configuration"
msgid "Enable calculate-client for package configuration"
msgstr "Свързвам calculate-client към пакетната конфигурация"

msgid "Link calculate-desktop to package configuration"
msgid "Enable calculate-desktop for package configuration"
msgstr "Свързвам calculate-desktop към пакетната конфигурация"

msgid "Link calculate-install to package configuration"
msgid "Enable calculate-install for package configuration"
msgstr "Свързвам calculate-install към пакетната конфигурация"

msgid "Localization"
@@ -385,7 +386,7 @@ msgstr "Точка на монтиране '%s' се използува 2 път
msgid "NTP"
msgstr "NTP"

msgid "Need specify root partition"
msgid "The root partition must be specified"
msgstr "Нужно е да определите коренов раздел (/)"

msgid "Network devices"
@@ -397,7 +398,7 @@ msgstr "Мрежови услуги"
msgid "No update available."
msgstr "Не е налична актуализация"

msgid "Not found user %s"
msgid "User %s not found"
msgstr "Не е намерен потребител %s"

msgid "Not used attributes (%s)"
@@ -409,13 +410,13 @@ msgstr "Прокси"
msgid "Package %s has changed files"
msgstr "Пакетът %s има променени файлове"

msgid "Package installation"
msgid "Package installed"
msgstr "Инсталиране на пакет"

msgid "Package installation failed"
msgid "Package installed failed"
msgstr "Инсталиране на пакет се провали"

msgid "Package installation manually interrupt"
msgid "Package installed manually interrupt"
msgstr "Инсталиране на пакет е ръчно прекъснато"

msgid "Package uninstallation"
@@ -424,7 +425,7 @@ msgstr "Деинсталиране на пакет"
msgid "Package uninstallation failed"
msgstr "Деинсталиране на пакет се провали"

msgid "Package uninstallation manually interrupt"
msgid "Package uninstallation interrupted manually"
msgstr "Деинсталиране на пакет е ръчно прекъснато"

msgid "Partition"
@@ -451,13 +452,13 @@ msgstr "Подготвям системата за рестартиране"
msgid "Press %s to cancel"
msgstr "Натиснете %s за да прекъсване"

msgid "Quantity processors"
msgid "Number of processors"
msgstr "Количество процесори"

msgid "Releasing source distributive"
msgid "Releasing the source distribution"
msgstr "Освобождаване на главния източник"

msgid "Restore initramfs"
msgid "Restoring initramfs"
msgstr "Възстановяване на initramfs"

msgid "Screen resolution"
@@ -478,7 +479,7 @@ msgstr ""
"Директорията на източника %(src)s вече се използува за bind '%(bindSrc)s' в "
"'%(bindDst)s'"

msgid "Specified '%s' format is not supported"
msgid "Specified format of '%s' not supported"
msgstr "Определения формат '%s' не се поддържа"

msgid "Specified disk '%s' mounted to"
@@ -502,10 +503,10 @@ msgstr "Шаблонът %s не е приложен"
msgid "Template %s was executed"
msgstr "Шаблонът %s е активиран"

msgid "The Calculate Linux installation and configuration utility"
msgid "Calculate Linux installation and configuration utility"
msgstr "Calculate Linux инструмент за инсталиране и конфигуриране на системата"

msgid "The Calculate Linux utility to use templates"
msgid "Calculate Linux templates utility"
msgstr "Calculate Linux инструмент за прилагане и използуване на шаблони"

msgid "The user is not root"
@@ -514,40 +515,40 @@ msgstr "Потребителя не е root"
msgid "Timezone"
msgstr "Часови пояс"

msgid "To apply changes you have to reboot"
msgid "To apply the changes you have to reboot"
msgstr "За да приложите промените трябва да рестартирате"

msgid "To install the program, run 'cl-install --install'"
msgstr "За да инсталирате програмата, изпълнете 'cl-install --install'"

msgid "Unable remove directory from"
msgid "Failed to remove the directory from"
msgstr "Не мога да премахна директория от"

msgid "Unable to find the password for user %s"
msgid "Failed to find the password for user %s"
msgstr "Не мога да намеря парола за потребител %s"

msgid "Unknown archive type by '%s'"
msgstr "Неизвестен тип на архива '%s'"

msgid "Unlink calculate-install from package configuration"
msgid "Disable calculate-install for package configuration"
msgstr "Премахване връзката на calculate-install от пакетната конфигурация"

msgid "Unmount target system volume"
msgid "Unmount the target system volume"
msgstr "Демонтиране на целевата система"

msgid "Unmounting error"
msgstr "Грешка при демонтиране"

msgid "Unpacking system image into target"
msgid "Unpacking the system image into target"
msgstr "Разопаковане образа целевата система"

msgid "Unsupported file system %s"
msgstr "Неподдържана файлова система %s"

msgid "Update already has installed."
msgid "Update already installed."
msgstr "Актуализацията е вече инсталирана."

msgid "Updating config"
msgid "Updating configuration"
msgstr "Актуализиране на конфигурацията"

msgid "Use the following directories and their subdirectories %s"
@@ -559,25 +560,25 @@ msgstr "Видеокарта производител"
msgid "Were not specified attributes (%s)"
msgstr "Не са посочени атрибути (%s)"

msgid "Wrong distributive"
msgid "Wrong distribution"
msgstr "Неподходящ разпределител"

msgid "Wrong file system options '%s'"
msgid "Wrong file system option '%s'"
msgstr "Неподходяща опция '%s' за файловата система"

msgid "Wrong scratch distributive in '%s'"
msgid "Wrong scratch distribution in '%s'"
msgstr "Неподходящ scratch разпределител в '%s'"

msgid "Yes"
msgstr "Да"

msgid "add user to installed system"
msgid "add a user to the installed system"
msgstr "Добавяне на потребител към инсталираната система"

msgid "and"
msgstr "и"

msgid "apply templates for specified package only"
msgid "apply templates to specified package only"
msgstr "Прилагане на шаблони само за определен пакет"

msgid "bind mount point for instalation"
@@ -593,16 +594,16 @@ msgstr ""
msgid "command '%s' not found"
msgstr "командата '%s' не е намерена"

msgid "configure current system"
msgid "configuring the current system"
msgstr "Конфигуриране на текушата система"

msgid "default gateway"
msgstr "Шлюз по подразбиране"

msgid "device type for installed system"
msgid "device type for the system bound for install"
msgstr "тип устройство за инсталираната система"

msgid "disable spinner"
msgid "disable the spinner"
msgstr "Изключване на индикатора"

msgid "disk specifing error: '%s'"
@@ -623,19 +624,19 @@ msgstr "несъвместими опции"
msgid "incorrect '%s'"
msgstr "неправилен '%s'"

msgid "incorrect arguments"
msgid "incorrect argument"
msgstr "неправилен аргумент"

msgid "incorrect option"
msgstr "неправилна опция"

msgid "install only newer images"
msgid "install newer images only"
msgstr "Инсталирай само нови изображения"

msgid "install package"
msgid "install the package"
msgstr "инсталиране на пакет"

msgid "installation for assembling"
msgid "installation for assemble"
msgstr "инсталация за сглобяване"

msgid "invalid choice: %r"
@@ -656,13 +657,13 @@ msgstr "трябва да зададете диск с опция '-d'"
msgid "network manager (%s)"
msgstr "мрежов мениджър (%s)"

msgid "no questions during the install process"
msgid "no questions during installation"
msgstr "не задавай въпроси по време на инсталационния процес"

msgid "none"
msgstr "Не"

msgid "not changed"
msgid "will not be changed"
msgstr "не е променен"

msgid "option %s:"
@@ -677,50 +678,51 @@ msgstr "покажи променливите"
msgid "process clt template (default)"
msgstr "метод за clt шаблон (по подразбиране)"

msgid "required option"
msgid "option required"
msgstr "задължителна опция"

msgid "select location templates 'all','clt','local','remote'"
msgstr "Изберете шаблони 'all','clt','local','remote'"

msgid "select operation system"
msgid "select the operation system"
msgstr "Изберете операционна система"

msgid "select processor architecture"
msgid "select the processor architecture"
msgstr "Изберете процесорна архитектура"

msgid "set language"
msgid "set the language"
msgstr "Задаване на език"

msgid "set ntp server for system"
msgid "set the ntp server for the system"
msgstr "Задаване на ntp сървър за системата"

msgid "set proxy server for system"
msgid "set the proxy server for the system"
msgstr "Задаване на прокси сървър за системата"

msgid "set short hostname of full hostname"
msgid "set the short hostname of the full hostname"
msgstr "Задаване на кратък hostname към пълния hostname"

msgid "specified lang %s is unsupported"
msgid "specified language %s is unsupported"
msgstr "определения език %s е неподдържан"

msgid "swap disk for installation"
msgstr "Суап диск за инсталация"

msgid "the DISK for installation, which mounted to DIR"
msgid "DISK for installation, will be mounted to DIR"
msgstr "Диск за инсталация, който е монтиран в DIR"

msgid "to"
msgstr "за"

msgid "uninstall package"
msgid "uninstall the package"
msgstr "деинсталиране на пакет"

msgid "unrecognized option"
msgstr "непозната опция"

msgid "use passwords for the users accounts (from standard input)"
msgstr "използуване на пароли за потребителските профили (от стандартен stdin вход)"
msgstr ""
"използуване на пароли за потребителските профили (от стандартен stdin вход)"

msgid "use with option '-v'"
msgstr "използувайте с опция '-v'"
@@ -734,7 +736,7 @@ msgstr "грешен пакет"
msgid "{0} video driver"
msgstr "{0} видео драйвер"

msgid "Can not find '%s' command"
msgid "Failed to find '%s' command"
msgstr ""

msgid "Unknown"
@@ -743,10 +745,10 @@ msgstr ""
msgid "vendor"
msgstr ""

msgid "get ip address by %s for specified interface"
msgid "get the ip address by %s for specified interface"
msgstr ""

msgid "add routing rule"
msgid "add a routing rule"
msgstr ""

msgid "domain name servers (comma delimeter)"
@@ -785,19 +787,19 @@ msgstr ""
msgid "Routes"
msgstr ""

msgid "Duplicate {keyname}: {keylist}"
msgid "Duplicated {keyname}: {keylist}"
msgstr ""

msgid "Gateways %s is unreachable"
msgstr ""

msgid "Wrong ip addresses %s in source IP"
msgid "Wrong ip addresse %s in source IP"
msgstr ""

msgid "Can not determine device for network %s"
msgid "Failed to determine the device for network %s"
msgstr ""

msgid "Wrong interfaces: %s"
msgid "Wrong interface: %s"
msgstr ""

msgid "interfaces"


Loading…
Cancel
Save